Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2019/20

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia Podyplomowe Psychologia Zarządzania Personelem

Szczegóły
Kod SP-PS-PZP
Jednostka organizacyjna Wydział Psychologii
Kierunek studiów Psychologia
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 40
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Stawki 5/7,
00-183 Warszawa, pokój 4
tel. 22 55 49 708
personel@psych.uw.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu Od poniedziałku do piątku 10:00-16:00, sobota 9:00-15:30, od 30 czerwca do 9 września w weekendy nieczynne
Adres WWW http://www.podyplomowe.psychologia.pl
Wymagane dokumenty
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (01.06.2019 00:01 – 04.10.2019 23:59)

Studia podyplomowe „Psychologia Zarządzania Personelem” przekazują wiedzę pozwalającą lepiej zrozumieć funkcjonowanie ludzi, pomóc
w rozwiązywaniu problemów w pracy, znaleźć odpowiednich pracowników i zarządzać nimi skutecznie czyli tak, aby czuli się zadowoleni, a firma osiągała sukcesy.

Program studiów jest tak skonstruowany, by uczestnicy poznali najpierw podstawy wiedzy psychologicznej (wykłady poświęcone psychologii ogólnej
i psychologii społecznej oraz metodologii badań społecznych), a następnie nauczyli się stosować ją do konkretnych zadań, związanych z zarządzaniem (warsztaty i treningi poświęcone rozwiązywaniu konfliktów, rekrutacji, motywowaniu, rozwojowi i budowaniu zespołu).

Kandydaci

Studia przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia wyższe na poziomie magisterskim lub licencjackim - innym niż psychologiczne, pracujących w działach personalnych.

Opis Studiów

Program studiów

Program zajęć (260 godzin, 60 punktów ECTS) obejmuje m.in. następujące przedmioty: Psychologia organizacji, Ocenianie i motywacja, Rekrutacja i selekcja, Szkolenia i rozwój zawodowy, Metody rozwiązywania konfliktów, Trening komunikacji interepersonalnej.

Więcej o programie studiów na stronie http://www.podyplomowe.psychologia.pl

W ramach studiów można poznać problematykę zarządzania personelem, jak i  zapoznać się z podstawowymi prawami rządzącymi zachowaniem ludzi w organizacjach. W programie studiów znajdują się warsztaty dotyczące poszczególnych zagadnień, poprzedzone zajęciami na temat psychologii ogólnej, psychologii społecznej i psychologii organizacji.

Wykładowcy

Wśród wykładowców są: prof. UW dr hab. Anna Szuster-Kowalewicz, dr hab. Joanna Czarnota-Bojarska, dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik, dr Dorota Kobylińska, dr Dorota Rutkowska, dr Rafał Stefański.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy soboty i niedziele, średnio co 2 tygodnie

Zaliczenia

Zajęcia z poszczególnych przedmiotów zaliczane są na podstawie udziału w zajęciach. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu testowego, obejmującego wszystkie przedmioty.

Absolwenci

Absolwent studiów podyplomowych rozumie podstawowe mechanizmy psychologiczne, które regulują zachowaniem człowieka. Umie zastosować wiedzę do radzenia sobie z problemami, pojawiającymi się w zarządzaniu ludźmi w pracy. Wie, jakie funkcje ma dział personalny w organizacji i potrafi zaplanować i podjąć odpowiednie działania, związane z tymi funkcjami. Potrafi samodzielnie zaplanować i przeprowadzić badania wewnątrz organizacji, ocenić i stworzyć odpowiedni system motywacyjny, prowadzić negocjacje i mediacje, przygotować i zrealizować procedurę rekrutacyjną, wdrożyć i ocenić system szkoleń pracowniczych. Zna też zasady skutecznego kierowania pracownikami i potrafi wspomagać liderów w organizacji. Jest przygotowany do dalszego, samodzielnego, zdobywania wiedzy i prowadzenia analizy różnych zjawisk społecznych, z którymi może spotkać się w pracy.

 

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 1 zdjęcie - dodaje się w postaci elektronicznej w IRK, życiorys.
Podanie i życiorys drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu. Następnie należy złożyć w Sekretariacie Studiów Podyplomowych Wydziału Psychologii UW wymienione dokumenty wraz z odpisem dyplomu ukończenia studiów. Można je także przesłać listem poleconym.

Opis rekrutacji

Rekrutacja na studia ma charakter dwuetapowy. Pierwszym etapem jest rejestracja przez system IRK, drugim rozmowa kwalifikacyjna prowadzona przez Komisję Rekrutacyjną, która podejmuje decyzję o przyjęciu/nieprzyjęciu kandydata na studia.

Czesne

8 000 PLN - opłata jednorazowa

Raty:
2 x 4100 PLN = 8200 PLN
4 x 2100 PLN = 8400 PLN