Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2019/20

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia Podyplomowe Psychologia Transportu

Szczegóły
Kod SP-PS-PT
Jednostka organizacyjna Wydział Psychologii
Kierunek studiów Psychologia
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 20
Limit miejsc 45
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Stawki 5/7,
00-183 Warszawa, pokój 4
tel. 22 55 49 708
transport@psych.uw.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu Od poniedziałku do piątku 10:00-16:00, sobota 9:00-15:30, od 30 czerwca do 9 września w weekendy nieczynne
Adres WWW http://www.podyplomowe.psychologia.pl
Wymagane dokumenty
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (01.06.2019 00:01 – 11.11.2019 23:59)

Celem studiów jest dostarczenie niezbędnej wiedzy i umiejętności osobom chcącym przeprowadzać badania psychologiczne kierowców.

Studia dotyczą problematyki diagnostyki psychologicznej ukierunkowanej na orzekanie o istnieniu przeciwwskazań do kierowania pojazdami. Omawiane będą zatem elementy psychologii pracy i psychologii klinicznej. Zadaniem Studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę umożliwiającą samodzielne podejmowanie decyzji orzeczniczych w tym zakresie.

Samodzielne wykonywanie tego rodzaju badań, podejmowanie decyzji od których zależy z jednej strony byt materialny kierowców, z drugiej zaś bezpieczeństwo - ich własne, pasażerów i innych użytkowników dróg - jest zajęciem niezwykle odpowiedzialnym. Chcemy podzielić się tą odpowiedzialnością, dostarczając wiedzy i umiejętności, umożliwiających ocenę psychologicznej zdolności do prowadzenia pojazdów.

Kandydaci

Studia skierowane są do osób posiadających dyplom psychologa, które starają się o uprawnienia do badań osób kierujących pojazdami.

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów (154 godziny, 60 punktów ECTS) został napisany w oparciu o analizę problemów występujących w czasie rzeczywistych psychologicznych badań kierowców, zarówno rutynowych, jak i kontrolnych (prowadzonych na wniosek Policji lub organów administracji), a także został dostosowany do nowych przepisów prawnych.

Wykłady teoretyczne mają na celu prezentację aktualnego stanu wiedzy z dziedzin powiązanych bezpośrednio ze sprawnością działania kierowcy oraz z oceną zaburzeń. Część wykładów dotyczy także szerszego kontekstu pracy psychologa transportu.

Ćwiczenia umożliwiają zdobycie i pogłębienie praktycznych umiejętności diagnozy psychologicznej oraz oddziaływania psychoprofilaktycznego.

Program studiów obejmuje m.in. przedmioty: Rozpoznawanie zaburzeń osobowości, Rozpoznawanie zaburzeń emocjonalnych, Prawne i etyczne problemy diagnozy psychologicznej, Metodyka badań kierowców, Aparaturowe metody badań kierowców, Szkolenia dla kierowców.

Więcej o programie studiów na stronie http://www.podyplomowe.psychologia.pl

Wykładowcy

Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Emilia Łojek, prof. dr hab. Włodzimierz Oniszczenko, prof. UW dr hab. Adam Tarnowski, dr Marcin Biernacki, dr n. med. Radosław Tworus, dr Dorota Rutkowska, dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy soboty i niedziele, średnio co 2 tygodnie

Zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu z przedmiotów wykładowych oraz uzyskanie zaliczeń z pozostałych przedmiotów, w tym trzy przedmioty zaliczane są na ocenę (Metodyka badań kierowców, Wywiad psychologiczny, Psychologia kliniczna). Ocena końcowa będzie wyliczana na podstawie oceny z egzaminu i ocen z trzech w/w przedmiotów.

Absolwenci

Absolwent Studiów Podyplomowych Psychologia Transportu jest psychologiem biegłym w zakresie diagnostyki psychologicznej kierujących pojazdami. Potrafi zaplanować i przeprowadzić badanie, zinterpretować wyniki i podjąć decyzję orzeczniczą. Zna podstawy psychologii klinicznej w zakresie uszkodzenia CUN, zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń osobowości. Zna przepisy prawne regulujące badania w psychologii transportu. Potrafi prawidłowo prowadzić dokumentację badania. Zna zasady prawidłowego obiegu dokumentów. Zna mechanizmy stresu i jego wpływ na funkcjonowanie kierowcy. Zna wymagania stawiane testom psychologicznym.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 1 zdjęcie - dodaje się w postaci elektronicznej w IRK, życiorys.
Podanie i życiorys drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu. Następnie należy złożyć w Sekretariacie Studiów Podyplomowych Wydziału Psychologii UW wymienione dokumenty wraz z odpisem dyplomu ukończenia studiów. Można je także przesłać listem poleconym.

Opis rekrutacji

Rekrutacja na studia ma charakter dwuetapowy. Pierwszym etapem jest rejestracja przez system IRK, drugim rozmowa kwalifikacyjna prowadzona przez Komisję Rekrutacyjną, która podejmuje decyzję o przyjęciu/nieprzyjęciu kandydata na studia.

Czesne

4 500 PLN - opłata jednorazowa
Raty:
2 x 2350 PLN = 4700 PLN
4 x 1675 PLN = 4900 PLN