Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2018/19

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[SP-ARCHEOP] Studia Podyplomowe Archeologia Podwodna

Szczegóły
Kod SP-ARCHEOP
Jednostka organizacyjna Wydział Historyczny
Kierunek studiów Archeologia
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 40
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. 0 501 048 474
archeologiapodwodna@gmail.com
Godziny otwarcia sekretariatu Soboty w czasie zjazdów 11.00-13.00, w czasie trwania rekrutacji od wtorku do czwartku 10.00-13.00
Adres WWW http://www.archeo.uw.edu.pl/szablon.php?id=950
Wymagane dokumenty
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Oferta studiów podyplomowych, skierowana jest do absolwentów archeologii i innych kierunków studiów, którzy chcą nabyć lub udoskonalić umiejętności teoretyczne i praktyczne, z zakresu metod i sposobu badań podwodnych stanowisk archeologicznych. W latach 2009-2012 w Instytucie Archeologii był realizowany projekt współfinasowany przez Unię Europejska z zakresu „Archeologia Podwodna - rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej uczelni i potencjału kadr Instytutu Archeologii UW”, który cieszy się dużym zainteresowaniem. Umożliwiło nam to zweryfikowanie  potrzeb rynku i ustalenie, że istnieje luka w dostępnej w kraju ofercie edukacyjnej. Proponowane przez nas studia są skierowane, nie tylko do absolwentów archeologii, ale także do osób po innych kierunkach, które aktywnie nurkują i często maja styczność z zabytkami pod wodą. Efektami kształcenia będą: zdobycie przez słuchaczy doświadczenia niezbędnego do obsługi ekspedycji podwodnych, przygotowanie do zastosowania nabytej wiedzy w praktyce oraz podniesienia stopnia specjalizacji wiedzy w zakresie metod prac archeologicznych prowadzonych pod wodą (sposobu konserwacji, zabezpieczenia i dokumentacji zabytków wydobywanych z wody).

Kandydaci

Posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera (lub równoważnego), lub magistra (każdy rodzaj studiów). Niezbędnym warunkiem, zakwalifikowania na studia jest posiadanie stopnia nurkowego uprawniającego do samodzielnego nurkowania - CMAS P2; PADI - RESCUE (oraz równoważne stopnie innych organizacji) lub deklaracja ukończenia kursu na wymagany stopień przed wyjazdem na praktyki podwodne.

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów (198 godzin, 60 punktów ECTS) obejmuje następujące przedmioty: Archeologia podwodna Morza Bałtyckiego i Północnego, Archeologia podwodna Morza Czarnego, Archeologia podwodna Morza Śródziemnego i Adriatyku, Archeologia podwodna na śródlądziu, Archeologia Morska, Szkutnictwo dla archeologów, Źródłoznawstwo archeologii podwodnej, Historia nurkowania i archeologii podwodnej, Metodyka archeologicznych badań podwodnych, Fotografia archeologiczna i fotografia podwodna, Rysunek, Konserwacja zabytków, Muzealnictwo, Ochrona podwodnego dziedzictwa archeologicznego, Geologia dna morskiego, Fizjologia i patofizjologia nurkowania dla archeologów, Fizyka nurkowa dla archeologów, Wstęp do archeologii dla nurków, Metodologia pisania pracy rocznej, Ochrona Własności intelektualnej, BHP, Ćwiczenia terenowe.

Wykładowcy

Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Iwona Modrzewska-Pianetti, dr hab. Krzysztof Jakubiak, dr hab. Bartosz Kontny, dr hab. Grzegorz Kowalski, dr hab. Leszek Łęczyński, dr hab. Waldemar Ossowski, dr hab. Andrzej Pydyn, dr hab. Elżbieta Salińska, dr hab. Paweł Szymański, dr Tomasz Bednarz, dr Miron Bogacki, dr Roksana Chowaniec, dr Radosław Karasiewicz-Szczypiorski, dr Marcin Matera, dr Wojciech Wróblewski, dr Marta Żuchowska, Artur Brzóska, Irena Jagielska, Karina Kowalska, Anna Mistewicz, Magdalena Nowakowska, Irena Rodzik, Marcin Trzciński.

Tryb studiów i częstotliwości zjazdów

Zaoczny, zjazdy soboty i niedziele, 1 raz w miesiącu

Zaliczenia

Przedmioty zaliczane są na podstawie obecności. Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowym.

Absolwenci

Absolwent Studiów Podyplomowych Archeologia Podwodna nabędzie/udoskonali umiejętności teoretyczne i praktyczne z zakresu metod i sposobów badania stanowisk archeologicznych, znajdujących się pod woda. W przypadku osób po innym kierunku niż archeologia, nabędzie podstawową  wiedzę z zakresu archeologii. Absolwenci zdobędą niezbędne doświadczenie do obsługi ekspedycji podwodnych. Studia mają na celu, przygotowanie słuchaczy do zastosowania nabytej wiedzy w praktyce. Dla słuchaczy z dyplomem archeologii, efektem kształcenia będzie otwarcie nowych możliwości zawodowych i nabycie umiejętności eksploracji podwodnej.
Dla słuchaczy z dyplomem innych kierunków, uprawiających aktywne nurkowanie studia te dają nowe możliwości rozwoju, oraz uczą w jaki sposób zachować się wobec zabytków znajdujących się pod wodą. Zwiększy to świadomość wśród osób nurkujących, co przyczyni się do powszechniejszego stosowania zasad ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe adresowane do kierownika studiów podyplomowych, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopia dyplomu poświadczona przez jednostkę przyjmującą dokumenty, dokumenty poświadczające posiadanie stopnia nurkowego uprawniającego do samodzielnego nurkowania (CMAS P2, PADI - RESCUE oraz równoważne stopnie innych organizacji) lub deklaracja ukończenia kursu na odpowiedni stopień, do momentu odbycia praktyki podwodnej, dokument potwierdzający posiadanie przez kandydata ważnych badań lekarskich - kserokopia (oryginały do okazania na pierwszym zjeździe), formularz rekrutacyjny (i inne wzory dokumentów) do pobrania:
http://archeo.uw.edu.pl/szablon.php?id=952, życiorys uwzględniający doświadczenie nurkowe, deklaracja, umowa (w dwóch egzemplarzach) o warunkach wnoszenia opłaty za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych, kserokopia dowodu osobistego, 2 zdjęcia podpisane imieniem i nazwiskiem.

Opis rekrutacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonych dokumentów. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, w przypadku dokumentów przysłanych poczta brana jest pod uwagę data stempla pocztowego.

Czesne

3 000 PLN