Unia Europejska

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2019/2020

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Orientalistyka - hebraistyka, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod S2-OR-HE
Jednostka organizacyjna Wydział Orientalistyczny
Kierunki studiów Orientalistyka, Orientalistyka - hebraistyka
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 3
Limit miejsc 10
Czas trwania 2 lata
Adres WWW http://orient.uw.edu.pl/
Wymagane dokumenty
 • Wykształcenie wyższe
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (05.06.2019 00:00 – 11.09.2019 23:59)

Kierunek orientalistyka – hebraistyka ma charakter mocno interdyscyplinarny, chociaż dyscypliną wiodącą jest nauka o kulturze i religii. Wyjątkowy program dydaktyczny jest realizowany wyłącznie na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego, który szczyci się prawie 90-letnim doświadczeniem w nauczaniu o kulturach i językach orientalnych/afrykańskich, w tym języku hebrajskim, czego potwierdzeniem było stworzenie unikatowego kierunku orientalistyka – hebraistyka. Program dydaktyczny został oparty na wieloletnich doświadczeniach i praktyce w nauczaniu oraz badaniach problematyki dotyczącej Państwa Izrael i kultury żydowskiej. Wykładowcy są specjalistami — w większości przypadków jedynymi w Polsce — w zagadnieniach związanych z tym obszarem geograficznym oraz kulturowym, prowadzącymi zaawansowane badania naukowe poparte licznymi publikacjami zarówno w wydawnictwach polskich, jak i obcojęzycznych.

Studia II stopnia kierunek orientalistyka – hebraistyka umożliwiają kontynuację nauki poprzez pogłębioną analizę zjawisk kulturowych oraz dalszą naukę języka hebrajskiego. Wysokie wyspecjalizowanie uczestnika tych studiów jest odpowiedzią na współczesne potrzeby społeczne i gospodarcze, co znajduje swoje potwierdzenie w zakładanych efektach kształcenia. Program oferuje zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu i metodologii studiów hebraistycznych, ale również dostarcza poszerzonej praktycznej wiedzy na temat kultur Azji i Afryki w perspektywie porównawczej, co przekłada się na umiejętności i kompetencje poznawczo-hermeneutyczne, obecnie niezwykle potrzebne w zglobalizowanym świecie. Student pozna i zrozumie wartość odmienności kulturowej, jak również będzie mieć możliwość dostrzeżenia wartości własnej kultury na tle innych kultur.

Wszechstronne wykształcenie, jakie zapewnia program orientalistyki – hebraistyki, dotyczące również szeroko pojętej humanistyki, pozwala na późniejsze prowadzenie badań interdyscyplinarnych, a także zrozumienie korzeni problemów współczesnego świata i próby znalezienia dla nich rozwiązania. Zapewnia studentom szeroki horyzont, konieczny do zrozumienia dzisiejszych problemów i konfliktów wynikających z odmienności cywilizacyjnej. Program umożliwia kształcenie nowej kadry, w obszarze nauki o kulturze i religii oraz innych dyscyplin naukowych, która przyczyni się do opracowania nowych metodologii i aparatu pojęciowego służącego jak najlepszemu wzajemnemu zrozumieniu.

Realizacja programu studiów orientalistyka – hebraistyka pozwala jego uczestnikom na osiągnięcie synergii poznawczej i ukształtowanie nowego nurtu myślenia i świadomości społecznej, na które składają się, tak dziś potrzebne, zrozumienie, otwartość i tolerancja wobec innych oraz dostrzeżenie wartości własnej kultury i postaw etycznych wypływających z kręgu europejskiego oraz izraelskiego i żydowskiego.

Zdobyta wiedza pozwoli Absolwentowi kierunku orientalistyka – hebraistyka na poprawne wypowiadanie i poruszanie się w sferze ogólnych zagadnień dotyczących teorii i praktyki kultury izraelskiej i żydowskiej. Absolwent będzie rozumiał różnorodność kultur i cywilizacji, co pozwoli mu uczestniczyć w procesie porozumienia i współpracy międzykulturowej. Zdobędzie podbudowę dla teoretycznej refleksji o kulturach izraelskiej i żydowskiej. Będzie umiał analizować podstawowe zjawiska dotyczące kultur izraelskiej i żydowskiej, a narzędziem do analizy tych zjawisk będzie dla Absolwenta dobre przygotowanie językowe oraz metodologiczne w zakresie nauk o kulturze i religii, językoznawstwa, filozofii, historii oraz literaturoznawstwa.

Absolwent będzie mógł podjąć pracę w instytucjach upowszechniania kultury, w mediach, redakcjach oraz w administracji publicznej. Coraz intensywniejsze kontakty gospodarcze z Izraelem sprawiają, że rynek pracy potrzebuje ekspertów znających język oraz realia kulturowo-społeczne tego państwa. Kontakty polityczne i dyplomatyczne z Izraelem wymagają zatrudnienia specjalistów z dziedziny języka i kultury izraelskiej i żydowskiej, którymi są Absolwenci kierunku orientalistyka – hebraistyka. Dzięki zdobytemu wykształceniu absolwenci studiów II stopnia będą mogli podjąć studia III stopnia, zdobywać granty badawcze, włączać się w prace międzynarodowych instytucji zajmujących się różnego rodzaju relacjami z Izraelem, współpracować z głównymi ośrodkami orientalistycznymi w świecie, a także z ośrodkami z krajów Azji i Afryki.

Więcej szczegółowych informacji na temat programu studiów oraz kierunku znajdują się na stronie internetowej: www.hebraistyka.uw.edu.pl


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby z tytułem licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędnym wszystkich kierunków humanistycznych i niehumanistycznych uczelni mających akredytację MEN.

W wypadku kandydatów:

1. posiadających dyplom ukończenia stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku orientalistyka specjalność hebraistyka, filologia orientalna specjalność hebraistyka lub kulturoznawstwo specjalność hebraistyka w postępowaniu kwalifikacyjnym pod uwagę będą brane:

a. ocena na dyplomie

b. średnia z całego okresu studiów

2. posiadających dyplom ukończenia innych studiów niż wymienione w pkt. 1. w postępowaniu kwalifikacyjnym pod uwagę będą brane:

a. ocena na dyplomie

b. ocena z egzaminu ustnego z języka hebrajskiego

Egzamin ustny z języka kierunkowego polega na streszczeniu krótkiego tekstu napisanego w języku kierunkowym oraz odpowiedzi na pytania związane z przyszłymi studiami. Poziom egzaminu odpowiada poziomowi umiejętności i kompetencji językowych absolwenta studiów I stopnia, nie niższym niż poziom B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Sposób przeliczania punktów:

Kandydat może zdobyć maksymalnie 200 pkt., co stanowi sumę poszczególnych elementów postępowania kwalifikacyjnego.

1. sposób przeliczania ocen z dyplomu i średniej z całego okresu studiów dla kandydatów posiadających dyplom ukończenia stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku orientalistyka specjalność hebraistyka, filologia orientalna specjalność hebraistyka lub kulturoznawstwo specjalność hebraistyka:

a. ocena na dyplomie

 • celująca (6) lub bardzo dobra (5) – 100 pkt.
 • dobra plus (4+) – 92,5 pkt.
 • dobra (4) – 85 pkt.
 • dostateczna plus (3+) – 72,5 pkt.
 • dostateczna (3) – 60 pkt.

b. średnia ocen ze studiów

W p = Śo x 100 / 5

gdzie:
W p – wynik punktowy
Śo – średnia ocen za cały okres studiów kandydata

2. sposób przeliczania ocen z dyplomu oraz ocen z egzaminu ustnego z języka hebrajskiego dla kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów innych niż wymienione w pkt. 1.):

a. ocena na dyplomie

 • celująca (6) lub bardzo dobra (5) – 100 pkt.
 • dobra plus (4+) – 92,5 pkt.
 • dobra (4) – 85 pkt.
 • dostateczna plus (3+) – 72,5 pkt.
 • dostateczna (3) – 60 pkt.

b. ocena z egzaminu ustnego z języka hebrajskiego:

 • bardzo dobra (5) – 100 pkt.
 • dobra plus (4+) – 92,5 pkt.
 • dobra (4) – 85 pkt.
 • dostateczna plus (3+) – 72,5 pkt.
 • dostateczna (3) – 60 pkt.

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Oceny kandydatów z dyplomem zagranicznym zostaną odpowiednio przeliczone i porównane do skali ocen obowiązującej na Uniwersytecie Warszawskim.

Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.

Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

W trakcie egzaminu z języka kierunkowego istnieje możliwość sprawdzenia stopnia znajomości jeżyka polskiego u Kandydatów legitymujących się zagranicznym dyplomem ukończenia studiów i którzy nie przedstawili honorowanych przez Komisję dokumentów potwierdzających znajomość j. polskiego.


Terminy

Termin egzaminu: 17 września 2019

Ogłoszenie wyników: 19 września 2019 r.

Przyjmowanie dokumentów:

 • I termin: 19, 20 i 23 września 2019 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 24-25 września 2019 r.
 • III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugim terminie): 26-27 września 2019 r.

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Wydział Orientalistyczny