Unia Europejska

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2019/2020

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Master in Food Systems, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod S2-MFS
Jednostka organizacyjna Wydział Zarządzania
Kierunek studiów Master in Food Systems
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe angielski
Minimalna liczba studentów 10
Limit miejsc 15
Czas trwania 2 lata
Adres WWW http://www.wz.uw.edu.pl/
Wymagane dokumenty
 • Wykształcenie wyższe
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Kierunek prowadzony w ramach konsorcjum EIT FOOD ivzw oraz Uniwersytetu Warszawskiego, Universidad Autónoma de Madrid, Queen’s University Belfast, Universität Hohenheim, University of Reading, Università degli Studi di Torino – projekt: MSc programme

Studia Master In Food Systems (MFS) prowadzone są w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości (dyscyplina wiodąca, Nauki Społeczne) oraz Technologia Żywności i Żywienia (dyscyplina uzupełniająca, Nauki Rolnicze).

Studia obejmują 4 semestry. Zajęcia odbywać się będą:

 • w I i IV semestrze na Wydziale Zarządzania UW, ul Szturmowa 1/3
 • w II i III semestrze na wybranej uczelni partnerskiej: University of Reading, Università degli Studi di Torino, Universität Hohenheim, Universidad Autónoma de Madrid.

Studia są płatne. Istnieje możliwość ubiegania się o stypendium.

Master in Food Systems to zintegrowany program studiów magisterskich oferowany przez Wydział Zarządzania we współpracy z wymienionymi wyżej uniwersytetami partnerskimi. Celem programu jest przekazanie pogłębionej wiedzy o zarządzaniu łańcuchem wartości w systemie żywnościowym. Studenci pobierają naukę łącznie na 3 uniwersytetach, zaczynając (i kończąc) na Wydziale Zarządzania UW. Każda instytucja akademicka oferuje bloki semestralne skoncentrowane na różnych obszarach systemu żywności. Moduły łączą wykłady online i offline ze studiami przypadków, współtworzeniem i rozwiązywaniem problemów, opracowywaniem biznesplanu i pracą magisterską. Na każdym semestrze studenci realizują moduły oferowane stacjonarnie przez daną uczelnię oraz jeden moduł wspólny dla studentów ze wszystkich uczelni partnerskich. W I semestrze jest to moduł „Wprowadzenie do systemu żywnościowego” (w formacie SPOC - specjalistyczny prywatny kurs online), który ułatwi wybór ścieżki mobilności. Na II i III semestrze są to moduły wyjazdowe (kilkudniowe) w formie wykładów i warsztatów. IV semestr jest w całości poświęcony pracy magisterskiej i projektowi badawczemu do pracy magisterskiej. Student otrzymuje dyplom Uniwersytetu Warszawskiego ze stopniem magistra oraz suplement z opisem przebytej ścieżki.

Studenci realizują efekty kształcenia w zakresie wiedzy umiejętności i kompetencji skutkujące następującą sylwetką absolwenta

Absolwent w zakresie wiedzy:

 • Posiada pogłębioną wiedzę o charakterze dyscypliny „nauki o zarządzaniu i jakości” i jej miejscu w systemie nauk społecznych oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi w tym z dyscypliną technologii żywności i żywienia.
 • Zna i rozumienie w stopniu pogłębionym terminologię i metodologię badań w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinie technologii żywności i żywienia.
 • Zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji związane z systemem żywnościowym, w tym zarządzaniem innowacjami i nowymi technologiami, marketingiem a także produkcją i konsumpcją.
 • Zna procedury i praktyki efektywnego zarządzania organizacjami w systemach żywnościowych.

Absolwent w zakresie umiejętności:

 • Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości, technologii żywności i żywienia oraz nauk komplementarnych do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z kluczowymi funkcjami w organizacji w systemach żywnościowych
 • Potrafi prawidłowo interpretować złożone i nietypowe zjawiska społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, technologiczne i ich wpływ na funkcjonowanie organizacji w sektorze żywnościowym i całości gospodarki.
 • Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące złożonych i nietypowych problemów.
 • Posiada pogłębioną umiejętności przygotowywania wystąpień ustnych i prowadzenia debat z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł.
 • Umie posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ oraz umie stosować specjalistyczną terminologię w opracowaniach pisemnych i wystąpieniach ustnych.
 • Posiada umiejętność współdziałania, pracowania i kierowania w grupie
 • Rozumie potrzebę uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności

Absolwent w zakresie kompetencji społecznych:

 • Potrafi dokonywać ocen krytycznych do złożonych sytuacji i zjawisk związanych z funkcjonowaniem organizacji, sektora i całej gospodarki.
 • Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy w wymiarze globalnym.
 • Wykazuje wrażliwość na kwestie etyczne, społeczne oraz na różnice kulturowe i jest gotów do rozwijania branżowych standardów etycznych.

Możliwości zatrudnienia

Wśród potencjalnych stanowisk znajdują się te związane z marketingiem, zarządzaniem produkcją i logistyką, projektowaniem rozwiązań optymalizujących procesy produkcyjne i logistyczne, produkt-developerzy, analitycy szeroko pojętego sektora rolno spożywczego, konsultanci i doradcy, specjaliści ds. zapewniania jakości produktów żywnościowych, konsultanci d.s. zarządzania bezpieczeństwem żywności. Studia będą promować przedsiębiorczość oraz samozatrudnianie poprzez wspomaganie rozwoju start-upów.

Aplikacja na studia TYLKO przez stronę: https://mfs-apply.eitfood.eu/

kontakt: mfs@wz.uw.edu.pl

 


Zasady kwalifikacji

Wstępna kwalifikacja w konsorcjum

Wstępna kwalifikacja obejmuje złożenie przez kandydata wniosku na stronie: https://mfs-apply.eitfood.eu/.

Dokumentacja wniosku obowiązkowo obejmuje:

 • dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 zgodny z wymaganiami określonymi w uchwale Senatu UW w sprawie warunków, trybu
  i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite, studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim (http://rekrutacja.uw.edu.pl/files/pdf/Documents-knowledge_of_English_EN.pdf);
 • dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub inny równoważny dokument zagraniczny.

Postępowanie kwalifikacyjne na Uniwersytecie Warszawskim

Etap pierwszy:

 • ocena na dyplomie licencjackim, magistra, inżyniera lub równorzędnym – waga 25%

Ocena

PL

słownie

punkty w ramach rekrutacji

4,91 - 5,00

A

5!

doskonały

100

4,61 - 4,90

B

5

bardzo dobry

80

4,21 - 4,60

C

4+

dobry plus

60

3,81 - 4,20

D

4

dobry

40

3,41 - 3,80

E

3+

dostateczny plus

20

3,0 - 3,40

F

3

dostateczny

0

 • liczba punktów ECTS za przedmioty z zakresu nauk rolniczych (przedmioty rolnicze, biologiczne/o życiu, o żywności, chemia, bezpieczeństwo żywności, żywienie), nauk o zarządzaniu i jakości (0-100pkt, nie więcej niż 100 pkt.) – waga 50%

Kod ISCED

180 ECTS

150 ≤

120 ≤

90 ≤

60 ≤

a) 0811 Produkcja roślinna i zwierzęca

100

80

60

40

20

b) 0531 Chemia,

100

80

60

40

20

c) 0812 Ogrodnictwo

100

80

60

40

20

d) 0711 Inżynieria chemiczna i procesowa

100

80

60

40

20

e) 0511 Biologia

100

80

60

40

20

f) 0512 Biochemia

100

80

60

40

20

g) 0721 Przetwórstwo żywności

100

80

60

40

20

h ) 0521 Ekologia i ochrona środowiska

100

80

60

40

20

i) 0916: Farmacja

100

80

60

40

20

j ) 0888 Rolnictwo, leśnictwo, rybactwo, weterynaria, programy interdyscyplinarne

100

80

60

40

20

k) 0413 Zarządzanie i administracja

50

40

30

20

10

 • doświadczenie w zakresie przedsiębiorczości (zaświadczenia i referencje, certyfikaty dokumentujące doświadczenie praktyczne, w tym praktyki zawodowe, związane z przedsiębiorczością i branżą żywnościową) - waga 25%:

Od 0 do 100 punktów za udokumentowane działania (a-d); liczba punktów przyznawanych za każde działanie zostanie określona na podstawie ich znaczenia jako doświadczenia w przedsiębiorczości:

 1. związek kandydata z sektorem żywnościowym, np. doświadczenie zawodowe, założenie firmy lub zarządzania nią (listy referencyjne, certyfikaty, wyciąg z rejestru handlowego);
 2. osiągnięcia akademickie w zakresie przedsiębiorczości; (oświadczenie o badaniach lub wdrożeniach w życie, dowód uczestnictwa projektu, zapisy dokumentacji);
 3. szkolenie zawodowe; (certyfikaty szkoleń, staży);
 4. doświadczenie kandydata w zakresie przedsiębiorczości, prowadzenia firmy rodzinnej, zaangażowanie w zarządzanie społecznością akademicką lub inną zorganizowaną formą działalności. (listy referencyjne, certyfikaty, wyciąg z rejestru handlowego).

Na podstawie punktów uzyskanych w pierwszym etapie tworzona jest lista rankingowa, sporządzona według malejącej liczby punktów.

Etap drugi:

Do drugiego etapu (rozmowa kwalifikacyjna) dopuszczeni zostaną kandydaci (w liczbie nie większej niż dwukrotność limitu) z liczbą punktów z etapu pierwszego - przynajmniej 50% pkt.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim brane będą pod uwagę poniższe kryteria:

 • kompetencje komunikacyjne w języku angielskim (płynność wypowiedzi, słownictwo z zakresu żywności i żywienia oraz produkcji żywności, udział w dyskusji) – do 50 pkt, minimum do zaliczenia – 30pkt;
 • kompetencje przedsiębiorcze (kreatywność, otwartość na innowacje) – do 30 pkt, minimum do zaliczenia – 10pkt;
 • wiedza o systemie żywnościowym (ogólna wiedza o sektorze żywnościowym, świadomość problemów społecznych związanych z żywnością i żywieniem, specyfika produkcji i produktów żywnościowych) - do 20 pkt, minimum do zaliczenia – 10 pkt.

Lista rankingowa układana jest na podstawie:

 • sumy punktów uzyskanych w etapie pierwszym (60%)
 • sumy punktów uzyskanych w etapie drugim (40%)

Maksymalna liczba punktów do zdobycia we wszystkich etapach: 100

Minimalna liczba punktów wymagana do kwalifikacji: 50.

Wymagania dotyczące znajomości języka angielskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Terminy

Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 2-4 września 2019 r.

Ogłoszenie wyników: 6 września 2019 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 6 - 10 września 2019 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 11 - 12 września 2019 r.
 • III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugim terminie): 13 września 2019 r.

 

Opłaty

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

Studia są płatne - wysokość opłat za studia

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Wydział Zarządzania