Unia Europejska

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2019/2020

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Lingwistyka stosowana, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod S2-LS-2
Jednostka organizacyjna Wydział Lingwistyki Stosowanej
Kierunek studiów Lingwistyka stosowana
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 50
Limit miejsc 180
Czas trwania 2 lata
Adres WWW http://www.wls.uw.edu.pl/
Wymagane dokumenty
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2019/2020
Tura 2 (12.08.2019 00:00 – 18.09.2019 23:59)

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (05.06.2019 00:00 – 18.07.2019 23:59)

Kierunek lingwistyka stosowana przyporządkowany jest do dziedziny nauk humanistycznych w dyscyplinach językoznawstwo (dyscyplina wiodąca) oraz literaturoznawstwo. Studia na kierunku lingwistyka stosowana umożliwiają studiowanie dwóch języków obcych: pierwszego (tzw. język B) i drugiego (tzw. język C).

Kierunek lingwistyka stosowana jest prowadzony w dwóch lokalizacjach: przy ulicy Dobrej 55 oraz przy ulicy Szturmowej 4 w Warszawie.

Na kierunku realizowane są następujące specjalności:

Przekład i technologie tłumaczeniowe – w językach:

 • angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski – jako język B, czyli studiowany pierwszy język obcy;
 • angielski, francuski, hiszpański, japoński, niemiecki, rosyjski, szwedzki, – jako język C, czyli studiowany drugi język obcy;

Terminologia i tłumaczenia specjalistyczne – w językach:

 • angielski, niemiecki, rosyjski, włoski – jako język B, czyli studiowany pierwszy język obcy;
 • angielski, niemiecki, rosyjski, włoski – jako język C, czyli studiowany drugi język obcy.

Tłumaczenia ustne – w językach:

 • angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski – jako język B, czyli studiowany pierwszy język obcy;
 • angielski, francuski, hiszpański, japoński, niemiecki, rosyjski, szwedzki – jako język C, czyli studiowany drugi język obcy.

Wybór specjalności następuje po przyjęciu na kierunek.

Na specjalność tłumaczenia ustne obowiązuje dodatkowy sprawdzian predyspozycji w obu językach obcych, przeprowadzany po przyjęciu na kierunek.

Opcjonalna specjalność nauczycielska realizowana jest w jednym z języków (B lub C):

 • angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski. Wybór tej specjalności – jako dodatkowej – student deklaruje po przyjęciu na kierunek. Niezbędnym warunkiem jest posiadanie na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia uprawnień do nauczania jednego języka obcego (B lub C) w przedszkolu i szkole podstawowej.

W ramach kierunku lingwistyka stosowana student doskonali i utrwala znajomość dwóch języków obcych, uczestnicząc w ćwiczeniach z terminologii poszczególnych dziedzin, warsztatach przekładowych, a także w zajęciach językoznawczych i literaturoznawczych prowadzonych w studiowanych językach.

Kompetencję przekładową rozwija podczas warsztatów tłumaczeniowych pisemnych, w tym wspomaganych komputerowo, audiowizualnych, konsekutywnych i symultanicznych, zajęć z lokalizacji, zajęć projektowych o charakterze terminologicznym, a kompetencję kulturową podczas zajęć literaturoznawczych oraz wykładów specjalizacyjnych.

Kompetencje badawcze student rozwija w ramach wykładów i konwersatoriów z językoznawstwa, w tym m.in. metodologii badań nad przekładem, socjologii przekładu, przekładu literackiego i specjalistycznego, leksykografii specjalistycznej, lingwistyki tekstu specjalistycznego, terminologii, translatoryki, teorii przekładu ustnego i przekładu środowiskowego, przekładu uwzględniającego specjalne potrzeby (respeaking, audiodeskrypcja), w ramach wykładów z literaturoznawstwa, a także w ramach proseminariów i seminariów przygotowujących do napisania pracy magisterskiej.

W ramach opcjonalnej specjalności nauczycielskiej student zdobywa niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu nauczania języków obcych w ramach przedmiotów metodycznych i pedagogicznych.

Program studiów magisterskich umożliwia studentowi modelowanie swojej ścieżki kształcenia. Większość oferowanych przedmiotów to zajęcia do wyboru, dzięki czemu student ma możliwość, z jednej strony, rozwijania różnych zainteresowań, a z drugiej – skupienia się na pogłębionym studiowaniu wybranej dyscypliny oraz specjalizacji.

Wielkim atutem studiów na kierunku lingwistyka stosowana jest mobilność studentów. Polega ona na realizacji zagranicznych studiów częściowych w ramach programu Erasmus+. Wyjazdy stypendialne studentów kierunku lingwistyka stosowana stały się konstytutywnym elementem studiów. Wyraźna tendencja wzrostowa zaznacza się także wśród studentów przyjeżdżających na studia na kierunku lingwistyka stosowana w ramach programu Erasmus+. Dzięki temu kierunek lingwistyka stosowana wyróżnia wysoki stopień umiędzynarodowienia.

Absolwenci studiów magisterskich na kierunku lingwistyka stosowana posiadają następujące umiejętności i kwalifikacje:

 1. Każdy absolwent posiada zbliżoną do rodzimej znajomość dwóch języków obcych w mowie i piśmie (kompetencja komunikacyjna na poziomie C2 biegłości Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy)
 2. Każdy absolwent posiada zaawansowaną umiejętność przekładu w ramach trzech języków, tj. A (język polski), B (studiowany pierwszy język obcy) i C (studiowany drugi język obcy).
 3. Każdy absolwent posiada umiejętności umożliwiające podejmowanie wszelkiego rodzaju prac wymagających bardzo dobrej znajomości języków i kultury danych obszarów językowych, w tym głównie prac tłumaczeniowych.
 4. Każdy absolwent jest przygotowany do prowadzenia pogłębionych badań naukowych z zakresu językoznawstwa, w tym stosowanego, i literaturoznawstwa oraz realizowania projektów badawczych w tych dyscyplinach.

Ponadto absolwent lingwistyki stosowanej na specjalności przekład i technologie tłumaczeniowe :

 • potrafi dokonać tłumaczenia pisemnego dziedzinowego o znacznym stopniu złożoności w ramach trzech studiowanych języków,
 • potrafi dokonać doboru właściwych narzędzi w procesie tłumaczenia, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych takich jak narzędzia CAT, tłumaczenie maszynowe i postedycja,
 • zna podstawy lokalizacji,
 • zna i stosuje techniki tłumaczenia audiowizualnego takie jak napisy, wersja lektorska, dubbing
 • potrafi kierować pracą zespołu w projekcie tłumaczeniowym,
 • potrafi działać na rzecz dostępności mediów dla osób z niepełnosprawnościami poprzez tworzenie i popularyzację w społeczeństwie audiodeskrypcji, napisów międzyjęzykowych, napisów dla niesłyszących oraz tłumaczeń na język migowy.

Ponadto absolwent lingwistyki stosowanej specjalności terminologia i tłumaczenia specjalistyczne :

 • potrafi w zaawansowanym stopniu posługiwać się specjalistyczną terminologią (np. społeczno-ekonomiczną, prawno-prawniczą, polityczną, naukowo-techniczną, medyczną, z dziedziny kultury i sztuki, literaturoznawczą) w studiowanych językach obcych,
 • potrafi tłumaczyć teksty specjalistyczne o średnim i wysokim stopniu nasycenia terminologią fachową wykorzystując do tego dostępne na rynku narzędzia elektroniczne wspomagające pracę tłumacza,
 • jest przygotowany do udziału w projektach tłumaczeniowych i współpracy w projektach terminologicznych: posiada umiejętność pracy z tekstem specjalistycznym, potrafi zweryfikować i ocenić przedstawione tłumaczenie, posiada wiedzę o tworzeniu różnych zasobów terminologicznych wspomagających pracę z tekstami fachowymi.

Ponadto absolwent lingwistyki stosowanej na specjalności tłumaczenia ustne :

 • potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu teorii przekładu ustnego przez dobór właściwych narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych takich jak narzędzia CAI,
 • zna środowisko pracy tłumacza ustnego i proces tłumaczenia ustnego (konferencyjnego i środowiskowego),
 • potrafi przetłumaczyć różne rodzaje tekstów/wypowiedzi ustnych z języków B i C na język rodzimy (język A) oraz z języka rodzimego (język A) na język B (i C) – konsekutywnie i symultanicznie,
 • potrafi kierować pracą zespołu tłumaczy ustnych, a w szczególności współpracować z innymi tłumaczami podczas wykonywania zadania tłumaczeniowego.

Ponadto absolwent, który zrealizował dodatkowy moduł

 • opcjonalną specjalność nauczycielską – uzyskuje uprawnienia do nauczania jednego języka obcego (B lub C) we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek, zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r.

 


Zasady kwalifikacji

Warunkiem dopuszczenia do procedury kwalifikacyjnej jest posiadanie przez kandydata dyplomu z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra (lub równoważnego dyplomu uczelni zagranicznej).

W ramach lingwistyki stosowanej można studiować języki:

 • zarówno jako języki pierwsze, jak i drugie:

- angielski
- francuski
- hiszpański
- niemiecki
- rosyjski
- włoski

 • tylko jako języki drugie:

- japoński
- szwedzki

Rejestrując się w systemie IRK, kandydat wybiera dwa języki do studiowania, jeden jako pierwszy (B) i jeden jako drugi (C). Można zadeklarować tylko jedną kombinację języków.

Obowiązuje jedna wspólna lista rankingowa dla wszystkich kombinacji językowych, układana według wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.

Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej

z języków obcych (B i C):

 • Kandydat losuje trzy tematy dotyczące zagadnień podanych poniżej.
 • Kandydat wybiera jeden temat spośród 3 wylosowanych.
 • Kandydat wypowiada się na wybrany temat przed Komisją, której członkowie mogą zadawać mu dodatkowe, dotyczące tematu pytania sprawdzające stopień opanowania umiejętności rozumienia ze słuchu oraz budowania wypowiedzi spontanicznych.

z języka polskiego (A):

 • Kandydat odpowiada na pytania dotyczące jego zainteresowań badawczych.

Lista zagadnień tematycznych do rozmowy kwalifikacyjnej w językach obcych (B i C):

 1. Rola mediów w życiu publicznym
 2. Rola dziennikarza w kształtowaniu opinii publicznej
 3. Zagrożenia dla zdrowia we współczesnym świecie
 4. Działalność człowieka a zagrożenie środowiska
 5. Rola wykształcenia we współczesnym społeczeństwie
 6. Główne problemy społeczne w Polsce
 7. Główne problemy społeczne kraju wybranego przez kandydata
 8. Współczesna turystyka: poznawanie świata i ludzi czy bierny odpoczynek
 9. Konsumpcja w świecie współczesnym
 10. Problemy równouprawnienia
 11. Rola Polski w Unii Europejskiej
 12. Główne wydarzenia kulturowe w Polsce w ostatnim roku
 13. Główne wydarzenia kulturowe w kraju wybranym przez kandydata w ostatnim roku
 14. Sport jako forma walki i rekreacji
 15. Formy przemocy we współczesnym świecie
 16. Formy i skutki nietolerancji
 17. Hołdowanie modzie: między sztuką a niewolnictwem
 18. Problemy gospodarczo-polityczne Polski
 19. Problemy gospodarczo-polityczne kraju wybranego przez kandydata
 20. Związki (historyczne, kulturowe, gospodarcze) kraju wybranego przez kandydata z Polską
 21. Globalizacja a tożsamość narodowa
 22. Blaski i cienie kultury masowej
 23. Rola nauki w świecie współczesnym
 24. Internet jako źródło wiedzy
 25. Rola wybranego przez kandydata języka obcego we współczesnym świecie
 26. Sylwetka i działalność wybranego naukowca lub noblisty
 27. Najważniejsze wydarzenia historyczno-polityczne w Polsce XX-go wieku
 28. Najważniejsze wydarzenia historyczno-polityczne w kraju wybranym przez kandydata w XX wieku.
 29. Książki ważne dla polskiej kultury
 30. Książki ważne dla kraju wybranego przez kandydata.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej można uzyskać maksymalnie 100 punktów za każdy język obcy (B i C) oraz język polski (A) wg następującej skali:

 • treść – maks. 40 pkt
 • wymowa – maks. 10 pkt
 • poprawność gramatyczna – maks. 20 pkt
 • bogactwo słownictwa i struktur leksykalnych - maks. 20 pkt
 • rozumienie ze słuchu – maks. 10 pkt

Łącznie kandydat może uzyskać maksymalnie 300 punktów, z czego:

 • wynik rozmowy kwalifikacyjnej z pierwszego języka obcego (B) – maks. 100 pkt
 • wynik rozmowy kwalifikacyjnej z drugiego języka obcego (C) – maks. 100 pkt
 • wynik rozmowy kwalifikacyjnej z języka polskiego (A) – maks. 100 pkt

Próg kwalifikacji – 90 punktów, w tym:

 1. z pierwszego języka obcego (B) nie mniej niż 30 pkt, tj. 30%
 2. z drugiego języka obcego (C) nie mniej niż 30 pkt, tj. 30%
 3. z języka polskiego (A) nie mniej niż 30 pkt, tj. 30%

Uzyskanie wyniku z któregokolwiek języka (A, B lub C) mniejszego niż 30 pkt, niezależnie od wyników z pozostałych języków, powoduje niezakwalifikowanie kandydata i uzyskanie przez niego wyniku końcowego równego 0 pkt.

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

Wymagania dotyczące znajomości języka angielskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Terminy

Termin egzaminu: 23.09.2019 godz. 11.00-17.00

Ogłoszenie wyników: 25 września 2019 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin:  25- 26.09.2019, godz. 10.00 - 15.00
 • II termin:  27 i 30.09.2019 godz. 10.00 - 15.00

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje