Unia Europejska

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2019/2020

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Komunikacja międzykulturowa - Azja i Afryka, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod S2-KMAA
Jednostka organizacyjna Wydział Orientalistyczny
Kierunek studiów Komunikacja międzykulturowa - Azja i Afryka
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 30
Limit miejsc 50
Czas trwania 2 lata
Adres WWW http://orient.uw.edu.pl/
Wymagane dokumenty
 • Wykształcenie wyższe
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (05.06.2019 00:00 – 11.09.2019 23:59)

Kierunek objęty wsparciem z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, realizowanym w ramach PO WER, ścieżka 3.5, którego beneficjentami będą studenci przyjęci na studia w roku akademickim 2019/2020.

Koncepcja kształcenia na kierunku „Komunikacja międzykulturowa” zakłada zdobycie przez studenta wiedzy na temat teorii dotyczących kultur i komunikacji, a także wiedzy na temat wybranych aspektów konkretnych kultur. Istotą realizacji tego programu studiów jest szerokie przedstawienie zagadnienia dialogu międzykulturowego, zależności pomiędzy kulturami oraz zachodzących pomiędzy nimi procesów. Studia przygotowują studenta do połączenia wiedzy i praktyki w pracy na rzecz uświadamiania i nauczania innych sposobu rozwiązania problemów wynikających z różnic kulturowych.

Program studiów kierunku komunikacja międzykulturowa reprezentuje humanistykę o mocno interdyscyplinarnym charakterze. Mimo, że dominującą dyscypliną reprezentowaną przez oferowane w programie studiów zajęcia jest nauka o kulturze i religii, to znalazły się w nim również zajęcia przyporządkowane innym dyscyplinom nauk humanistycznych, tj. literaturoznawstwo, językoznawstwo, historia czy filozofia.

Celem kształcenia w ramach kierunku komunikacja międzykulturowa jest przygotowanie specjalistów, znających zasady funkcjonowania w świecie i środowisku wielokulturowym. Będą oni potrafili minimalizować problemy wynikające z różnorodności kultur oraz będą twórczo wykorzystywać różnice kulturowe m.in. w zarządzaniu zespołami wielokulturowymi.

W trakcie studiów każdy student ma możliwość nauki w stopniu podstawowym (poziom A1) dwóch języków orientalnych (japoński/arabski). Nauka obu języków służy uświadomieniu różnic kulturowych, które zostaną ukazane przez język jako system komunikacji ukształtowany w konkretnej kulturze.

Wiedza będzie przekazywana w formie wykładów i utrwalana w ramach zajęć seminaryjnych i konwersatoriów. Inne zajęcia natomiast (przeważnie w formie warsztatów, również praktyk), pozwolą na zdobycie umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce. Zajęcia warsztatowe mają uwrażliwić studentów na kwestie różnorodności kultur, nauczyć umiejętności określenia obszarów, gdzie uwarunkowania kulturowe mogą zadecydować o możliwościach wzajemnego zrozumienia (to jest komunikacji), a także uczyć metod porozumiewania się z przedstawicielami innych kultur. W ramach tych zajęć podnoszone są kompetencje przydatne w kontaktach personalnych — oferują naukę odpowiedniego przedstawiania wizerunku własnej kultury i osoby w komunikacji z innymi.

Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, przede wszystkim wykładowców Wydziału Orientalistycznego, którzy prowadzą badania w dziedzinie komunikacji interpersonalnej i międzykulturowej, kultury masowej, popularnej i kultury kulinarnej. Wielu z nich jest jedynymi w Polsce specjalistami badającymi zagadnienia związane z tym obszarem geograficznym czy kulturowym.

Realizacja programu studiów komunikacja międzykulturowa pozwala jego uczestnikom na osiągniecie synergii poznawczej i ukształtowanie nowego nurtu myślenia i świadomości społecznej, na które składają się, tak dziś potrzebne, zrozumienie, otwartość i tolerancja wobec innych oraz dostrzeżenie wartości własnej kultury i postaw etycznych wypływających z kręgu europejskiego. Wartością dodaną dla uczestników tych studiów jest uwrażliwienie na wagę komunikacji międzykulturowej w budowaniu silnego, sprawiedliwego i tolerancyjnego społeczeństwa obywatelskiego, jak również uświadomienie sobie możliwości wzbogacenia własnej kultury o inne wzorce i idee, dzięki którym umacnia się także poczucie wartości rodzimych postaw i zachowań.

Na potrzeby realizacji programu studiów Wydział Orientalistyczny dysponuje dobrze wyposażonymi i przygotowanymi salami na terenie Kampusu Głównego przy Karkowskim Przedmieściu. Program studiów przewiduje obok zajęć merytorycznych (wykłady, seminaria, ćwiczenia etc.) również realizację raz w miesiącu dwudniowego bloku warsztatów do wyboru. Tygodniowy plan przewiduje zajęcia w godzinach porannych i popołudniowych w dni robocze.

Program przewiduje również obowiązek odbycia praktyk, które mają przygotować studenta do przyszłej pracy zawodowej. Praktyki, służące zastosowaniu nabytej wiedzy, umiejętności i kompetencji, mogą być realizowane w instytucjach upowszechniania kultury m.in. muzeach, w domach kultury, organizacjach pozarządowych oraz w urzędach administracji państwowej czy polskich placówkach dyplomatycznych w krajach Azji i Afryki, a także w wielokulturowych zespołach pracowniczych firm i korporacji.

Więcej szczegółowych informacji na temat programu studiów oraz kierunku znajdują się na stronie internetowej: www.orient.uw.edu.pl

Sylwetka absolwenta

Ukończenie kierunku komunikacja międzykulturowa gwarantuje zdobycie:

 • uniwersalnego klucza wiedzy międzykulturowej,
 • umiejętności prowadzenia szkoleń w zakresie zależności pomiędzy kulturami,
 • wiedzy na temat uwarunkowań niezbędnych do prowadzenia konstruktywnej komunikacji
 • wiedzy na temat specyficznych cech komunikacyjnych społeczeństw pozaeuropejskich,
 • umiejętności współpracy niezależnie od różnic politycznych, ideowych i wyznaniowych,
 • umiejętności zarządzania zespołem wielokulturowym

Zdobyta na studiach wiedza może być wykorzystana w pracy w dyplomacji, biznesie, w służbach państwowych, w szeroko pojętej edukacji (między innymi do prowadzenia szkoleń dla urzędników, do pracy z dziećmi i młodzieżą, w domach kultury czy organizacjach pozarządowych lub agendach instytucji międzynarodowych) oraz w sferze upowszechniania kultury. Nabyte w trakcie studiów kompetencje społeczne gwarantują w pracy zawodowej sprawne poruszanie się w zróżnicowanym kulturowo środowisku oraz umiejętność minimalizowania zagrożeń związanych z nieporozumieniami kulturowymi.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby z tytułem licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędnym.

W otwartym postępowaniu kwalifikacyjnym pod uwagę będą brane:

 1. wynik rozmowy kwalifikacyjnej,
 2. ocena na dyplomie,
 3. średnia z całego okresu studiów.

Zakres tematyczny rozmowy kwalifikacyjnej odpowiada sprawdzeniu ogólnej orientacji kandydata w zagadnieniach mających być przedmiotem przyszłych studiów. Podczas rozmowy kandydat otrzyma trzy główne pytania:

 1. Podstawowa wiedza o krajach i kulturach Azji i Afryki.
 2. Ogólne teorie komunikacji, w tym komunikacji międzykulturowej.
 3. Treść przeczytanej lektury.

Literatura zalecana do rozmowy:

 1. S.P. Huntington, Zderzenie cywilizacji, Muza SA, Warszawa 1998.
 2. J. Kieniewicz, Wprowadzenie do historii cywilizacji Wschodu i Zachodu, Dialog, Warszawa 2003.
 3. Komunikacja międzykulturowa. Zderzenia i spotkania, Wyd. Akademia, Warszawa 1997.
 4. E. Said, Orientalizm, PIW, Warszawa 1991.

Uzyskanie minimum 50 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej uprawnia kandydata do udziału w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.

Sposób przeliczania punktów:

Kandydat może zdobyć maksymalnie 300 pkt., co stanowi sumę poszczególnych elementów postępowania kwalifikacyjnego.

a. wynik rozmowy kwalifikacyjnej: max. 100 pkt.
b. ocena na dyplomie

 • celująca (6) lub bardzo dobra (5) – 100 pkt.
 • dobra plus (4+) –92,5 pkt.
 • dobra (4) – 85 pkt.
 • dostateczna plus (3+) – 72,5 pkt.
 • dostateczna (3) – 60 pkt.

c. średnia ocen ze studiów W p = Śo x 100 / 5

gdzie:

 • Wp – wynik punktowy
 • Śo – średnia ocen za cały okres studiów kandydata

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Kandydatów z dyplomem zagranicznym obowiązują takie same zasady, jak kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające dokument poświadczający znajomość języka polskiego, o którym mowa w § 17 uchwały nr 378 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2019/2020 (Monitor UW z 2018 r. poz. 343 ze zm.). W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Terminy

Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 17 września 2019 r., godz. 10:00-14:00

Ogłoszenie wyników: 19 września 2019 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 19-20, 23 września 2019 r., godz. 10:00-13:00
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 24-25 września 2019 r., godz. 10:00-13:00
 • III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugim terminie): 26-27 września 2019 r., godz. 10:00-13:00

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Wydział Orientalistyczny