Unia Europejska

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2019/2020

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Historia i kultura Żydów, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod S2-JS
Jednostka organizacyjna Wydział Historyczny
Kierunek studiów Historia i kultura Żydów
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 10
Limit miejsc 16
Czas trwania 2 lata
Adres WWW http://www.ihuw.pl/
Wymagane dokumenty
 • Wykształcenie wyższe
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Studia judaistyczne drugiego stopnia mają charakter historyczny i koncentrują się na dziejach i kulturze Żydów środkowoeuropejskich, szczególnie polskich.

Zajęcia o tematyce żydowskiej objęte programem studiów magisterskich można podzielić na kilka grup:

1. Seminarium magisterskie. Seminarium przygotowuje do napisania pracy magisterskiej. Na pierwszym roku studiów magisterskich studenci uczęszczają na dwa seminaria, a na drugim roku – na jedno.

2. Zajęcia uzupełniające seminarium magisterskie. Zajęcia te pozwalają na realizację pogłębionych zainteresowań naukowych studentów, a realizowane są one w formie wykładów, ćwiczeń i konwersatoriów. Studenci kierunku Historia i kultura Żydów mogą wybierać zajęcia przeznaczone szczególnie dla nich lub korzystać z szerokiej oferty zajęć na Uniwersytecie – np. student zainteresowany Zagładą może uczęszczać na zajęcia poświęcone II wojnie światowej czy mniejszościom narodowym w przedwojennej Europie, a student zainteresowany historią Żydów w średniowieczu może się uczyć łaciny. Innym typem zajęć uzupełniających seminarium magisterskie mogą być zajęcia o charakterze metodologicznym.

3. Zajęcia źródłoznawcze. Zajęcia dostarczają podstawowej wiedzy na temat bazy źródłowej do badania dziejów i kultury Żydów, właściwej dla danej epoki historycznej. Zajęcia pokazują różnorodne typy źródeł (pisanych i niepisanych) i uczą ich krytycznej analizy. W czasie zajęć omawiane są także podstawowe wydawnictwa źródłowe i ich specyfika. Zajęcia te przygotowują do przeprowadzenia kwerendy źródłowej na potrzeby przygotowywanej pracy magisterskiej. Realizowane są na pierwsztm roku studiów magisterskich.

4. Węzłowe problemy historii i kultury żydowskiej. Moduł obejmuje zajęcia różnego typu (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria), które poświęcone są najważniejszym zagadnieniom historii i kultury żydowskiej, ujmowanym w szerokiej perspektywie. Jest to zarówno szeroka perspektywa czasowa, dzięki której można dostrzec ciągłość i zmianę zjawisk, jak i szeroka perspektywa geograficzna, dająca możliwość porównania Żydów polskich z Żydami innych rejonów diaspory. Takimi przykładowymi zagadnieniami są np. tożsamość żydowska, antysemityzm, Holokaust i pamięć, asymilacja, relacje żydowsko-chrześcijańskie.

5. Warsztaty zawodowe. Moduł obejmuje zajęcia, które dotyczą praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności. Zajęcia dostarczają podstawowych narzędzi, umożliwiających przełożenie wiedzy teoretycznej na umiejętności praktyczne. Są to:

 • archiwistyka żydowska (zaznajomienie z najważniejszymi archiwami i kolekcjami archiwaliów żydowskich na świecie, znajomość struktury archiwów i innych instytucji przechowujących archiwalia dotyczące Żydów oraz sposobów opracowywania i katalogowania zbiorów archiwalnych; umiejętność korzystania z pomocy archiwalnych),
 • edytorstwo źródeł żydowskich (znajomość podstawowych zasad edycji tekstów źródłowych, wskazanie modelowych wydawnictw źródłowych, specyfika edycji tekstów w językach żydowskich: hebrajskim i jidysz),
 • muzealnictwo żydowskie (zaznajomienie z najważniejszymi muzeami żydowskimi na świecie oraz z różnymi sposobami budowania narracji muzealnej, zasady przygotowywania materiału do wystaw i prezentacji),
 • upowszechnianie wiedzy o dziejach i kulturze żydowskiej (przygotowanie zajęć i prezentacji dla różnych grup odbiorców, podstawowe metody dydaktyczne, specyfika upowszechniania zagadnień z dziejów i kultury Żydów).

6. Translatorium. Są to zajęcia językowe, przygotowujące do samodzielnej lektury tekstów w wybranym języku, zarówno drukowanych, jak i rękopiśmiennych. Studenci mogą wybrać język żydowski (hebrajski i jidysz) lub nowożytny. W trakcie zajęć studenci poznają różnego rodzaju teksty (teksty naukowe, literackie, artykuły prasowe, korespondencja, pamiętniki, inskrypcje nagrobne itp.) i ich specyfikę językową. Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do lektury tekstów na potrzeby pisania pracy magisterskiej. Wybór języka powinien być podporządkowany temu celowi.

Oprócz powyższych zajęć judaistycznych program studiów obejmuje również przedmioty obowiązkowe dla wszystkich studentów Uniwersytetu.

Studia magisterskie „Historia i kultura Żydów” przygotowują do podjęcia pracy w różnych instytucjach, takich jak ośrodki badawcze, muzea, wydawnictwa, archiwa, szkoły i organizacje społeczne, zwłaszcza tych, które koncentrują się na badaniu i upowszechnianiu wiedzy o historii i kulturze Żydów, budowaniu bliskich relacji między społecznością polską i żydowską oraz przełamywaniu uprzedzeń na tle wyznaniowym czy narodowościowym.

Aktualny program studiów dostepny jest na stronie http://studiajudaistyczne.pl/studia-magisterskie/.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki rozmowy kwalifikacyjnej, dotyczącej czterech lektur z listy opublikowanej w późniejszym terminie (określonym w ogólnej części uchwały rekrutacyjnej) w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Kandydaci oceniani będą w skali od 0 do 100 pkt.

Do I tury rozmów kwalifikacyjnych – w lipcu 2019 r. - przystąpić będzie mógł każdy absolwent studiów wyższych albo student ostatniego roku studiów wyższych, zarejestrowany w systemie IRK. Warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne II stopnia będzie uzyskanie min. 30 pkt z rozmowy kwalifikacyjnej oraz złożenie w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych.

W razie niewypełnienia limitu miejsc – we wrześniu 2019 r., po zakończeniu sesji poprawkowej przeprowadzona zostanie II tura rejestracji i rozmów kwalifikacyjnych. Będą mogli wziąć w niej udział wyłącznie absolwenci studiów wyższych. Tak, jak w I turze, warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne II stopnia będzie uzyskanie min. 30 pkt z rozmowy kwalifikacyjnej oraz złożenie w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Dla kandydatów z dyplomami z innych kierunków niż Historia i kultura Żydów oraz licencjackich studiów judaistycznych innych uczelni, na I roku przewiduje się obowiązkowe zajęcia uzupełniające z programu studiów licencjackich: wstęp do badań żydowskich oraz wykład (plus egzamin) i ćwiczenia z epoki, w której student postanowił się specjalizować (łącznie 90h).

Lista lektur do rozmowy kwalifikacyjnej:

 1. Adamczyk-Garbowska Monika, Odcienie tożsamości. Literatura żydowska jako zjawisko wielojęzyczne, Lublin 2004
 2. Bauman Zygmunt, Nowoczesność i Zagłada, Warszawa 1992 (Kraków 2009, 2012)
 3. Cała Alina, Wizerunek Żyda w polskiej kulturze ludowej, Warszawa 1992 i następne wydania (rekomendowane: wyd. trzecie zmienione, Warszawa 2005)
 4. Datner Helena, Ta i tamta strona. Żydowska inteligencja Warszawy drugiej połowy XIX wieku, Warszawa 2007
 5. Doktór Jan, Śladami mesjasza-apostaty. Żydowskie ruchy mesjańskie w XVII i XVIII wieku a problem konwersji, Wrocław 1998
 6. Elior Rachel, Dybuki i kobiety żydowskie w historii społecznej, myśli mistycznej i folklorze, Poznań-Gniezno 2014
 7. Engelking Barbara, „Czas przestał dla mnie istnieć…” Analiza doświadczenia czasu w sytuacji ostatecznej, Warszawa 1996
 8. Engelking Barbara, Jest taki piękny słoneczny dzień… Losy Żydów szukających ratunku na wsi polskiej 1942-1945, Warszawa 2011
 9. Finkelstein Israel, Silberman Neil Asher, Dawid i Salomon, Warszawa 2007
 10. Galas Michał, Rabin Markus Jastrow i jego wizja reformy judaizmu. Studium z dziejów judaizmu w XIX wieku, Kraków 2007
 11. Gąsowski Tomasz, Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku, Kraków 1997
 12. Grabowski Jan, Judenjagd. Polowanie na Żydów 1942-1945. Studium dziejów pewnego powiatu, Warszawa 2011
 13. Gross Jan Tomasz, Strach. Antysemityzm w Polsce tuż po wojnie. Historia moralnej zapaści, Kraków 2008
 14. Gross Natan, Film żydowski w Polsce, Kraków 2002
 15. Haska Agnieszka, „Jestem Żydem, chcę wejść”: Hotel Polski w Warszawie, 1943, Warszawa 2006
 16. Heschel Abraham Joshua, Szabat i jego znaczenie dla współczesnego człowieka, Gdańsk 1994 (kolejne wydania: Kraków 2009 i 2015)
 17. Hundert Gershon David, Żydzi w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku. Genealogia nowoczesności, Warszawa 2007
 18. Kaźmierczyk Adam, Rodziłem się Żydem… Konwersje Żydów w Rzeczypospolitej XVII-XVIII wieku, Kraków 2015
 19. Kemlein Sophia, Żydzi w Wielkim Księstwie Poznańskim 1815-1848. Przeobrażenia w łonie żydostwa polskiego pod panowaniem pruskim, Poznań 2001
 20. Kobrin Rebecca, Żydowski Białystok i jego diaspora, Sejny-Białystok 2014
 21. Landau-Czajka Anna, Syn będzie Lech... Asymilacja Żydów w Polsce międzywojennej, Warszawa 2006
 22. Leociak Jacek, Tekst wobec zagłady (o relacjach z getta warszawskiego), Wrocław 1997 (2 wyd.:Toruń 2016)
 23. Lipszyc Adam, Ślad judaizmu w filozofii XX wieku, Warszawa 2009
 24. Lisek Joanna, Jung Wilne – żydowska grupa artystyczna, Wrocław 2005
 25. Maciejko Paweł, Wieloplemienny tłum. Jakub Frank i ruch frankistowski, 1755-1816, Gdańsk 2014
 26. Méléze-Modrzejewski Józef, Żydzi nad Nilem. Od Ramzesa II do Hadriana, Kraków 2000
 27. Michlic Joanna Beata, Obcy jako zagrożenie. Obraz Żyda w Polsce od roku 1880 do czasów obecnych, Warszawa 2015
 28. Modras Ronald E., Kościół katolicki i antysemityzm w Polsce w latach 1933–1939, Kraków 2004
 29. Osęka Piotr, Marzec '68, Kraków 2008
 30. Prigent Pierre, Upadek Jerozolimy, Warszawa 1999
 31. Prokop-Janiec Eugenia, Pogranicze polsko-żydowskie. Topografie i teksty, Kraków 2013
 32. Rosman Moshe, Żydzi pańscy. Stosunki magnacko-żydowskie w Rzeczypospolitej XVIII wieku, Warszawa 2005
 33. Scholem Gershom, Judaizm. Parę głównych pojęć, Kraków 1991 (ta sama książka została również opublikowana pod innym tytułem: O głównych pojęciach judaizmu, Kraków 1989
 34. Shmeruk Chone, Legenda o Esterce w literaturze jidysz i polskiej. Studium z dziedziny wzajemnych stosunków dwóch kultur i tradycji, Warszawa 2000
 35. Trębacz Michał, Izrael Lichtenstein. Biografia żydowskiego socjalisty, Łódź 2016
 36. Tuszewicki Marek, Żaba pod językiem. Medycyna ludowa Żydów aszkenazyjskich przełomu XIX i XX wieku, Kraków-Budapeszt 2015
 37. Umińska Bożena, Postać z cieniem. Portrety Żydówek w polskiej literaturze od końca XIX wieku do 1939 roku, Warszawa 2001
 38. Vermes Geza, Jezus Żyd. Ewangelia w oczach historyka, Kraków 2003
 39. Wodziński Marcin, Oświecenie żydowskie w Królestwie Polskim wobec chasydyzmu. Dzieje pewnej idei, Warszawa 2003
 40. Yerushalmi Yosef Hayim, Zachor. Żydowska historia i żydowska pamięć, Warszawa

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie, niezależnie od rozmowy kwalifikacyjnej na temat wybranych lektur. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.

Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Dla kandydatów z dyplomami z innych kierunków niż studia judaistyczne, na I roku przewiduje się obowiązkowe zajęcia uzupełniające z programu studiów licencjackich: wstęp do badań żydowskich oraz wykład (plus egzamin) i ćwiczenia z epoki, w której student postanowił się specjalizować (łącznie 90h).

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Terminy

Termin egzaminu: 16-17 września 2019 r.

Ogłoszenie wyników: 20 września 2019 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 23 września 9.00-13.00 i 24 września 2019 9.00-12.00
 • II termin: 25 września 9.00-13.00 i 26 września 2019 9.00-12.00
 • III termin: 27 września 9.00-13.00 i 30 września 2019 9.00-12.00

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Instytut Historyczny