Unia Europejska

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2019/2020

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

International Business Program, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod S2-IBP
Jednostka organizacyjna Wydział Zarządzania
Kierunek studiów International Business Program
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe angielski
Minimalna liczba studentów 30
Limit miejsc 42
Czas trwania 2 lata
Adres WWW http://www.wz.uw.edu.pl/
Wymagane dokumenty
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2019/2020
Tura 2 (12.08.2019 00:00 – 18.09.2019 23:59)

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (05.06.2019 00:00 – 18.07.2019 23:59)

Trwające tury w innych rekrutacjach:
 • Przeniesienia z innych uczelni na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2019/2020
  Tura 2 (12.08.2019 00:00 – 18.09.2019 23:59)

Dziedzina: nauki społeczne

Dyscypliny: nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia i finanse, nauki prawne

Dyscyplina wiodąca: nauki o zarządzaniu i jakości

Język wykładowy: angielski

Cele programu studiów:

Studia drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie międzynarodowe - IBP mają na celu wykształcenie absolwenta znającego w sposób pogłębiony metodologię badań i terminologię w zakresie zarządzania, a w szczególności zarządzania międzynarodowego oraz w dyscyplinach uzupełniających, jak ekonomia (ekonomia międzynarodowa), finanse (finanse międzynarodowe) i nauki prawne (prawo międzynarodowe). Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę z zarządzania, w szczególności w jego aspekcie międzynarodowym, oraz z dyscyplin pokrewnych, zna zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości i jest przygotowany do działania w sposób przedsiębiorczy, w tym na rynkach międzynarodowych. Posiada umiejętności i kompetencje do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych funkcjonowaniem organizacji oraz do określenia wpływu otoczenia: technologicznego, społecznego, politycznego, prawnego, ekonomicznego i ekologicznego, na funkcjonowanie organizacji i całej gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania w otoczeniu regionalnym i globalnym.

Studia mają na celu wykształcenie absolwenta posiadającego umiejętności samodzielnego i zespołowego przygotowania opracowań dotyczących funkcjonowania organizacji, sektora i całej gospodarki w aspekcie międzynarodowym oraz komunikatywnego ich przedstawiania w języku angielskim. Studia przygotowują do samodzielnego uczenia się i aktualizowania wiedzy oraz do przestrzegania zawodowych standardów etycznych.

Specjalności:

 • Zarządzanie globalne (Global Management)
 • Międzynarodowe zarządzanie finansami (International Financial Management)

Rekrutacja studentów na zadeklarowaną specjalność studiów, będzie dokonywana na podstawie listy rankingowej, tworzonej w czasie rekrutacji na kierunek studiów.

Miejsce zajęć:

Zajęcia odbywają się w siedzibie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Szturmowej 1/3, w Warszawie.
Wirtualny spacer po kampusie

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku od godz. 8.00, średnio do godziny 17.00.

Program studiów dostępny jest tutaj

Sylwetka absolwenta

Absolwent w zakresie wiedzy:

 • Posiada wiedzę o charakterze nauk o zarządzaniu i jej miejscu w systemie nauk społecznych oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi. Postrzega zarządzanie jako naukę interdyscyplinarną.
 • Zna i rozumie w pogłębionym stopniu metodologię badań i terminologię w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinach uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki prawne).
 • Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska zachodzące w różnych typach organizacji oraz w otaczającym ich świecie, wykorzystuje teorię zarządzania i dyscyplin uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki prawne) do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z kluczowymi funkcjami w organizacji (operacyjne, marketingowe, finansowe, zarządzanie personelem) i ich integracji w ramach strategii organizacji.
 • Zna i rozumie w sposób pogłębiony uwarunkowania prawne funkcjonowania organizacji i całej gospodarki, w tym, w kontekście międzynarodowym.
 • Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na funkcjonowanie organizacji i całej gospodarki w kontekście międzynarodowym, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.
 • Zna i rozumie zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości w wymiarze krajowym i globalnym.

Absolwent w zakresie umiejętności:

 • Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz nauk uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki prawne) do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów związanych z kluczowymi funkcjami w organizacji oraz ich integrowania w ramach strategii organizacji, w tym w kontekście międzynarodowym, stosując właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące lub opracowując nowe metody.
 • Potrafi prawidłowo interpretować złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne i ich wpływ na funkcjonowanie organizacji
  i całości gospodarki, w tym w kontekście globalnym, stosując właściwy dobór źródeł.
 • Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące złożonych i nietypowych problemów związanych z funkcjonowaniem organizacji, sektora i całej gospodarki krajowej, a także globalnej oraz komunikatywnie je prezentować w języku angielskim, wykorzystując zaawansowane narzędzia informatyczno-komunikacyjne.
 • Potrafi planować, organizować i kierować pracą zespołową, w tym zespołów międzynarodowych i międzykulturowych.
 • Posiada zdolność do samokształcenia się, podnoszenia zdobytych kwalifikacji i wspierania innych w tym zakresie.

Absolwent w zakresie kompetencji społecznych:

 • Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do złożonych sytuacji i zjawisk związanych z funkcjonowaniem organizacji, sektora i całej gospodarki, w tym, w kontekście globalnym.
 • Gotów jest do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy w wymiarze krajowym i globalnym.
 • Gotów jest do przestrzegania i rozwijania zawodowych standardów etycznych.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • korporacjach transnarodowych,
 • przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych, działających na rynkach międzynarodowych,
 • administracji państwowej,
 • organizacjach międzynarodowych,
 • administracji samorządowej,
 • organizacjach niedochodowych.

Wśród potencjalnych stanowisk pracy znajdują się: analityk, specjalista, starszy specjalista, menedżer średniego szczebla, kierujący zespołem projektowym itd. Dobre przygotowanie z zakresu nauk o zarządzaniu stanowi podstawę i dogodny punkt wyjścia do rozwoju osobistego i osiągania awansu zawodowego. Awans ten wymaga nie tylko doświadczenia zawodowego, ale i kontynuowania nauki na studiach III stopnia, studiach podyplomowych czy specjalistycznych kursach.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia jest posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera, magistra lub dyplomu równoważnego uzyskanego na dowolnym kierunku.

Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie średniej arytmetycznej wyliczonej z:

 • końcowej oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • średniej z toku studiów.

Ocena z dyplomu uprawniającego do podjęcia studiów, wyrażona w skali innej niż obowiązująca w Uniwersytecie Warszawskim, zostanie do niej przyrównana.

Kandydaci muszą posługiwać się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym studiowanie. Znajomość języka angielskiego musi być udokumentowana jednym z następujących dokumentów:
certyfikatem potwierdzającym znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2, dyplomem IB lub EB, świadectwem matury zdawanej w języku angielskim, świadectwem ukończenia szkoły średniej lub wyższej w której językiem wykładowym był język angielski, egzaminem na UW na poziomie B2, dyplomem ukończenia kierunku filologia angielska, lingwistyka stosowana w zakresie języka angielskiego lub studia w zakresie nauczania języka angielskiego.

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia jest posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera, magistra lub dyplomu równoważnego uzyskanego na dowolnym kierunku.

Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie średniej arytmetycznej wyliczonej z:

 • końcowej oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • średniej z toku studiów.

Ocena z dyplomu uprawniającego do podjęcia studiów, wyrażona w skali innej niż obowiązująca w Uniwersytecie Warszawskim, zostanie do niej przyrównana.

Kandydaci muszą posługiwać się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym studiowanie. Znajomość języka angielskiego musi być udokumentowana jednym z następujących dokumentów:
certyfikatem potwierdzającym znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2, dyplomem IB lub EB, świadectwem matury zdawanej w języku angielskim, świadectwem ukończenia szkoły średniej lub wyższej w której językiem wykładowym był język angielski, egzaminem na UW na poziomie B2, dyplomem ukończenia kierunku filologia angielska, lingwistyka stosowana w zakresie języka angielskiego lub studia w zakresie nauczania języka angielskiego.

Wymagania dotyczące znajomości języka angielskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Terminy

Ogłoszenie wyników: 24 września 2019 r.

Przyjmowanie dokumentów:

 • I termin 24-25 września 2019 r.,
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie) 26-27 września 2019 r.,
 • III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugim terminie) 28 lipca i 30 września 2019 r.

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

Studia są płatne - wysokość opłat za studia

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Wydział Zarządzania