Unia Europejska

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2019/2020

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Filologia angielska (English Studies), stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod S2-FLA
Jednostka organizacyjna Wydział Neofilologii
Kierunek studiów Filologia angielska
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe angielski
Minimalna liczba studentów 45
Limit miejsc 133
Czas trwania 2 lata
Adres WWW http://www.ia.uw.edu.pl/
Wymagane dokumenty
  • Wykształcenie wyższe
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Kierunek objęty wsparciem z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, realizowanym w ramach PO WER, ścieżka 3.5, którego beneficjentami będą studenci przyjęci na studia w roku akademickim 2019/2020.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

Studia przeznaczone są dla kandydatów posiadających dyplom licencjata lub magistra (lub równoważny) dowolnego kierunku.

Kwalifikacja na studia przebiega na podstawie egzaminu z języka angielskiego na poziomie C1 (z egzaminu zwalnia Certyfikat UW; w procedurze kwalifikacyjnej brane są pod uwagę wyniki Egzaminu Certyfikacyjnego UW z języka angielskiego na poziomie C1 lub wyższym zdanego w ciągu ostatnich 5 lat).

Sposób ustalania wyniku końcowego:
Wymagane jest uzyskanie wyniku na poziomie co najmniej 50% z egzaminu z języka angielskiego na poziomie C1 lub uzyskanie Certyfikatu UW z języka angielskiego na poziomie C1 lub wyższym.

Przyjęcie na podstawie listy rankingowej wyników, w ramach limitu. Lista rankingowa układana jest na podstawie wyniku egzaminu C1 IA lub egzaminu Certyfikacyjnego UW z języka angielskiego na poziomie C1 lub wyższym.

Informacje o egzaminie:

Egzamin na poziomie zaawansowanym (C1 według skali ESOKJ – piąty, przedostatni stopień trudności), pisemny. Czas trwania: 3 godz.

Części składowe:

  • rozumienie ze słuchu (15% łącznej punktacji),
  • rozumienie tekstu pisanego (15% łącznej punktacji)
  • użycie struktur językowych - (40% łącznej punktacji)
  • pisanie (30% łącznej punktacji)

Zakres wymagań:

Znajomość języka angielskiego pozwalająca sprawnie funkcjonować w kontekście społecznym, zawodowym i akademickim - dla orientacji przyjąć można za punkt odniesienia poziom kompetencji leksykogramatycznej i frazeologicznej wymagany do skutecznego ukończenia programu studiów licencjackich, powadzonych w języku angielskim.

W zakresie czytania i słuchania, rozumienie dyskursu formalnego i akademickiego o znacznym stopniu złożoności słownikowej i strukturalnej (np. wykład, wywiad, dyskusja panelowa, publikacje prasowe, literackie i popularno-naukowe) oraz dostrzeganie kontekstu kulturowego.

Umiejętność tworzenia tekstu o charakterze akademickim (np. esej, rozprawka), odwołującego się do wiedzy ogólnej kandydatów oraz ich doświadczeń społecznych, kulturowych i zawodowych.

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o zwolnieniu z egzaminu kandydata, który cykl edukacyjny uprawniający do podjęcia studiów odbył w języku angielskim.

 

Terminy

Termin egzaminu: 17 września 2019 r.

Egzamin z języka angielskiego, poziom C1 odbędzie się w Instytucie Anglistyki ul. Hoża  69, sala 335, o godzinie 10.00.

 

Ogłoszenie wyników: 20 września 2019 r.

 

Przyjmowanie dokumentów: 

  • I termin: 23 września 2019 r. (godz. 10:00-13:00), 24 września 2019 r. (godz. 12:00-16:00),
  • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 25 września 2019 r. (godz. 10:00-13:00), 26 września 2019 r. (godz. 10:00-13:00)
  • III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugim terminie): 27 września 2019 r., (godz. 10:00-13:00), 30 września 2019 r. (godz. 10:00-13:00)

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Instytut Anglistyki