Unia Europejska

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2019/2020

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Artes Liberales, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod S2-AL
Jednostka organizacyjna Wydział "Artes Liberales"
Kierunek studiów Artes Liberales
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 12
Limit miejsc 37
Czas trwania 2 lata
Adres WWW http://al.uw.edu.pl/
Wymagane dokumenty
 • Wykształcenie wyższe
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)
 • Dziedziny: dziedzina nauk humanistycznych, dziedzina nauk społecznych, nauk ścisłych i przyrodniczych
 • Dyscypliny: nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce, filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, archeologia, nauki o polityce i administracji, psychologia, nauki socjologiczne, ekonomia i finanse, nauki biologiczne

Unikatowe (wyróżniające) cechy oraz cele programu

Studia II stopnia artes liberales to międzydziedzinowy program kształcenia adresowany do absolwentów interdyscyplinarnych i tradycyjnych kierunków studiów.

Program kształcenia umożliwia indywidualną kompozycję planu studiów. Ponad 2/3 programu stanowią zajęcia do wyboru. Ważnym celem kierunku jest rozwijanie umiejętności prowadzenia badań interdyscyplinarnych. Służą temu seminaria dziedzinowe oraz kształcenie sprofilowane według zainteresowań studentów, realizowane poprzez wybór jednej ze ścieżek kształcenia.

W ramach studiów II stopnia na kierunku artes liberales realizowane są cztery ścieżki kształcenia:

 • ścieżka humanistyczno-społeczna
 • ścieżka humanistyczno-przyrodnicza
 • ścieżka społeczno-przyrodnicza
 • Cultural and Intellectual History Between East and West (Między Wschodem a Zachodem - historia kultury i myśli)

Problematyka zajęć w obrębie poszczególnych ścieżek obejmuje między innymi:

1. Ścieżka humanistyczno-społeczna

 • Jednostki a społeczeństwo
 • hermeneutyczne i socjologiczne aspekty dzieł kultury i sztuki
 • antropologiczny i społeczny wymiar praktyk kulturowych
 • refleksja o sztuce i literaturze oraz działania performatywne
 • aktywne uczestnictwo w kulturze
 • metody analizy i interpretacji tekstów kultury
 • dzieło sztuki w kulturze

2. Ścieżka humanistyczno – przyrodnicza

 • różnorodność biologiczna i kulturowa
 • animal studies
 • etologia ludzi i zwierząt
 • etyczne aspekty ekologii
 • filozoficzne konsekwencje teorii i wyników badań naukowych, w tym biologicznych
 • sztuka ludzi i zwierząt

3. Ścieżka społeczno-przyrodnicza

 • społeczne aspekty ekologii
 • zróżnicowanie społeczne i biologiczne
 • rozumienie granicy pomiędzy badaniami społecznymi i przyrodniczymi
 • na uki społeczne pomiędzy humanistyką i przyrodoznawstwem
 • społeczne i biologiczne aspekty płci
 • ewolucja biologiczna a dzieje społeczeństw
 • zmiany klimatyczne a niepokoje społeczne

4. Cultural and Intellectual History Between East and West (Między Wschodem a Zachodem - historia kultury i myśli)

 • historia kultury
 • historia myśli
 • hermeneutyka tekstów kultury
 • różnorodność europejskich tradycji akademickich
 • akademickie użycie języka obcego

Zasady wyboru ścieżek kształcenia

Dyskutowanyna rozmowie kwalifikacyjnej temat związany z sygnalizowanym w zasadach rekrutacji modułem jest podstawą kwalifikacji na studia. Dalsze rozwijanie i poszerzanie zainteresowań studentów będzie się odbywało na jednej z proponowanych ścieżek kształcenia: humanistyczno-społecznej, humanistyczno-przyrodniczej, społeczno-przyrodniczej oraz Cultural and Intellectual History Between East and West (Między Wschodem a Zachodem - historia kultury i myśli).

O wyborze ścieżki kształcenia decyduje student, kierując się własnymi zainteresowaniami, po rozpoczęciu nauki na studiach II stopnia poprzez wybór dwóch seminariów dziedzinowych oraz zajęć i kursów z odpowiedniego modułu kształcenia (humanistyczny, społeczny, przyrodniczy).

Zajęcia odbywają się w budynku Kolegium Artes Liberales przy ul. Dobrej 72, w bezpośrednim sąsiedztwie ogrodów Biblioteki Uniwersyteckiej. Zajęcia planowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00.

Więcej informacji w tym program studiów oraz aktualne plany zajęć znajdują się na stronie internetowej kierunku: http://www.clas.al.uw.edu.pl/2st-2019

Absolwent studiów II stopnia artes liberales

Absolwent artes liberales ma interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych, pozwalającą mu swobodnie opisywać, analizować i rozumieć zjawiska z pogranicza tych nauk. Rozumie zależności między dyscyplinami w obrębie nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych i potrafi zastosować tę wiedzę do analizy dzieł artystycznych, tekstów kultury i zjawisk społecznych. Rozumie rolę człowieka w przyrodzie.

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia samodzielnej, interdyscyplinarnej pracy badawczej łączącej elementy nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych. W szczególności absolwent potrafi samodzielnie formułować problemy i pytania badawcze, krytycznie odnosić się do tekstów naukowych w w/w dziedzinach oraz pisać teksty spełniające wymogi naukowości w języku polskim i języku obcym. Seminaria badawcze zapewniają absolwentom umiejętności warsztatowe pozwalające na kontynuację nauki na studiach doktoranckich.

Absolwent artes liberales jest gotów do podjęcia pracy w międzykulturowym i różnorodnym środowisku. Potrafi samodzielnie formułować problemy i rozwiązywać je za pomocą odpowiednio wybranych środków. Jest świadomy zmienności warunków panujących na rynku pracy i gotowy do kształcenia się przez całe życie.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

Próg kwalifikacji: 70 punktów.

O przyjęcie na pierwszy rok studiów II stopnia mogą się ubiegać osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera (lub równoważny) z oceną co najmniej dobrą (kandydaci zamieszczają w systemie IRK na swoim koncie rekrutacyjnym skan dokumentu potwierdzającego uzyskanie oceny minimum dobrej na dyplomie).

Kandydaci przechodzą postępowanie kwalifikacyjne, na które składa się rozmowa kompetencyjna. Celem rozmowy jest rozpoznanie zainteresowań kandydata i jego predyspozycji do studiów interdyscyplinarnych i międzyobszarowych. O jej tematyce decydują sami kandydaci, zgłaszając wcześniej dwa tematy wychodzące poza program ich dotychczasowych studiów wraz z bibliografią przeczytanych lektur dotyczących tematu. Komisja złożona z wykładowców UW i Polskiej Akademii Nauk, wybiera do rozmowy jeden z tematów.

Tematy powinny mieć charakter interdyscyplinarny i mieścić się w obrębie następujących modułów studiowania:

 • Dzieło sztuki w kulturze
 • Ideowe i materialne aspekty życia społecznego
 • Różnorodność biologiczna i kulturowa
 • Chrześcijaństwo w kulturze
 • Cultural and Intellectual History Between East and West (Między Wschodem a Zachodem - historia kultury i myśli)

Kandydaci załączają proponowane tematy wraz z bibliografią (oddzielna do każdego tematu) w formie pliku wczytanego na indywidualne konto rekrutacyjne w systemie IRK nie później niż w ostatnim dniu rejestracji na studia.

Ze sprawdzianu predyspozycji można uzyskać maksymalnie 100 punktów. O przyjęciu na studia decyduje wynik sprawdzianu predyspozycji, wyznaczający miejsce kandydata w rankingu.

Osoby, które zostaną przyjęte na studia będą poproszone o wskazanie modułu tematycznego (spośród wymienionych powyżej), którego studiowaniem są najbardziej zainteresowane.

Osoby, które są zainteresowane studiowaniem modułu Cultural and Intellectual History Between East and West (Między Wschodem a Zachodem - historia kultury i myśli) powinny móc wylegitymować się certyfikatem języka angielskiego na poziomie C1 (w przypadku, gdy będą ubiegać się o uzyskanie – jako drugiego – dyplomu Uniwersytetu w Kolonii) lub rosyjskiego (w wypadku, gdy będą ubiegać się o uzyskanie – jako drugiego – dyplomu Narodowego Uniwersytetu Badawczego – Wyższej Szkoły Ekonomii w Moskwie) na poziomie B2+.

Studenci programu artes liberales, modułu Cultural and Intellectual History Between East and West (Między Wschodem a Zachodem – historia kultury i myśli) uczelni partnerskich (Uniwersytetu w Kolonii lub Narodowego Uniwersytetu Badawczego – Wyższej Szkoły Ekonomii w Moskwie) przyjmowani są w ramach wzajemnego honorowania rekrutacji.

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów (100 pkt) w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskują absolwenci studiów na kierunku artes liberales z oceną na dyplomie co najmniej dobrą.

 

Terminy

Termin egzaminu: 24 września 2019 r.

Ogłoszenie wyników: 25 września 2019 r., godz. 10:00

Przyjmowanie dokumentów: 

 •  I termin: 25.09.2019 godz.11.00 - 16.00, 26-27.09.2019 godz.10.00 - 16.00
 • II termin:30.09.2019 godz.10.00 - 16 .00

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Kolegium Artes Liberales