Unia Europejska

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2019/2020

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Filologia angielska (English Studies), niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia

Szczegóły
Kod NZ2-FLA
Jednostka organizacyjna Wydział Neofilologii
Kierunek studiów Filologia angielska
Forma studiów Niestacjonarne (zaoczne)
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe angielski
Minimalna liczba studentów 15
Limit miejsc 70
Czas trwania 2 lata
Adres WWW http://www.ia.uw.edu.pl/
Wymagane dokumenty
 • Wykształcenie wyższe
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

Studia przeznaczone są dla kandydatów posiadających dyplom licencjata lub magistra (lub równoważny) dowolnego kierunku.

W przypadku kandydatów z dyplomem ukończenia:

1) studiów na kierunku filologia angielska
lub
2) nauczycielskiego kolegium języków obcych (specjalność: język angielski)

przyjęcia odbywać się będą w drodze otwartego konkursu, na podstawie oceny na dyplomie licencjackim.

W przypadku kandydatów z dyplomem uzyskanym na innych kierunkach przyjęcia odbywać się będą w drodze otwartego konkursu, na podstawie:

1) oceny na dyplomie licencjackim
oraz
2) udokumentowanej znajomości języka angielskiego na poziomie C1 lub wyższym wg ESOKJ. Wynik egzaminu jest ważny 5 lat od daty przystąpienia do egzaminu. Kandydat musi mieć ważny egzamin w dniu ogłoszenia wyników rekrutacji na studia.

Honorowane certyfikaty:

 • Certificate in Advanced English / Cambridge English: Advanced (CAE) / C1 Advanced wydawany przez Cambridge Assessment English (daw. Cambridge English Language Assessment and University of Cambridge ESOL examination)
 • Certificate of Proficiency in English / Cambridge English: Proficiency (CPE) / C2 Proficiency wydawany przez Cambridge Assessment English (daw. Cambridge English Language Assessment and University of Cambridge ESOL examination)
 • C1 Business Higher / Cambridge English: Business Higher (BEC Higher) wydawany przez Cambridge Assessment English (daw. Cambridge English Language Assessment and University of Cambridge ESOL examination)
 • Egzamin Certyfikacyjny UW (poziom C1 lub C2) wydawany przez Radę Koordynacyjną ds. Certyfikacji Biegłości Językowej UW
 • Egzamin C1 Instytutu Anglistyki UW
 • ECL Language Test level C1 (min. score 80), wydawany przez European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages
 • Edexcel ESOL (English for Speakers of Other Languages) Level 2 wydawany przez Pearson
 • Pearson Test of English (PTE) Academic (min. score 64) wydawany przez Pearson
 • International English Language Testing System Academic (min. score 7) wydawany przez International English Language Testing System (IELTS)
 • Test of English as a Foreign Language (min. score 94) wydawany przez Educational Testing Service (ETS).

W przypadku braku certyfikatu kandydaci zdają egzamin z języka angielskiego na poziomie C1.

Informacje o egzaminie:

Egzamin na poziomie zaawansowanym (C1 według skali ESOKJ – piąty, przedostatni stopień trudności), pisemny. Czas trwania: 3 godz.

Części składowe:

 • rozumienie ze słuchu (15% łącznej punktacji),
 • rozumienie tekstu pisanego (15% łącznej punktacji)
 • użycie struktur językowych - (40% łącznej punktacji)
 • pisanie (30% łącznej punktacji)

Zakres wymagań:

Znajomość języka angielskiego pozwalająca sprawnie funkcjonować w kontekście społecznym, zawodowym i akademickim - dla orientacji przyjąć można za punkt odniesienia poziom kompetencji leksykogramatycznej i frazeologicznej wymagany do skutecznego ukończenia programu studiów licencjackich, powadzonych w języku angielskim.

W zakresie czytania i słuchania, rozumienie dyskursu formalnego i akademickiego o znacznym stopniu złożoności słownikowej i strukturalnej (np. wykład, wywiad, dyskusja panelowa, publikacje prasowe, literackie i popularno-naukowe) oraz dostrzeganie kontekstu kulturowego.

Umiejętność tworzenia tekstu o charakterze akademickim (np. esej, rozprawka), odwołującego się do wiedzy ogólnej kandydatów oraz ich doświadczeń społecznych, kulturowych i zawodowych.

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o zwolnieniu z egzaminu kandydata, który cykl edukacyjny uprawniający do podjęcia studiów odbył w języku angielskim.

 

Terminy

Termin egzaminu: 17 września 2019 r.

Egzamin z języka angielskiego, poziom C1 odbędzie się w Instytucie Anglistyki ul. Hoża 69, sala 335, o godzinie 10.00.

 

 

Ogłoszenie wyników: 20 września 2019 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 23 września 2019, 10.00-13.00, 24 września 2019, 12.00-16.00
 • II termin: 25 września 2019, 10.00-13.00, 26 września 2019, 10.00-13.00
 • III termin: 27 i 30 września 2019, 10.00-13.00

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

Studia są płatne - wysokość opłat za studia

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Instytut Anglistyki