Unia Europejska

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2019/2020

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Orientalistyka - japonistyka, niestacjonarne (wieczorowe), drugiego stopnia

Szczegóły
Kod NW2-OR-JA
Jednostka organizacyjna Wydział Orientalistyczny
Kierunki studiów Orientalistyka, Orientalistyka - japonistyka
Forma studiów Niestacjonarne (wieczorowe)
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 6
Limit miejsc 25
Czas trwania 2 lata
Adres WWW http://orient.uw.edu.pl/
Wymagane dokumenty
 • Wykształcenie wyższe
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (05.06.2019 00:00 – 11.09.2019 23:59)

Kierunek orientalistyka – japonistyka ma charakter mocno interdyscyplinarny, chociaż dyscypliną wiodącą jest nauka o kulturze i religii. Wyjątkowy program dydaktyczny jest realizowany wyłącznie na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego, który szczyci się prawie 90-letnim doświadczeniem w nauczaniu o kulturach i językach orientalnych/afrykańskich, w tym języku japońskim, czego potwierdzeniem było stworzenie unikatowego kierunku orientalistyka – japonistyka. Program dydaktyczny został oparty na wieloletnich doświadczeniach i praktyce w nauczaniu oraz badaniach problematyki dotyczącej kultury i języka Japonii. Wykładowcy są specjalistami — w większości przypadków jedynymi w Polsce — w zagadnieniach związanych z tym obszarem geograficznym oraz kulturowym, prowadzącymi zaawansowane badania naukowe poparte licznymi publikacjami zarówno w wydawnictwach polskich, jak i obcojęzycznych. Zajęcia językowe prowadzone są przez native-speakerów. Dodatkowo w celu podnoszenia swoich kwalifikacji i umiejętności językowych student mam możliwość ubiegania się o staż językowy lub naukowy w Japonii.

Studia II stopnia kierunek orientalistyka – japonistyka umożliwiają kontynuację nauki poprzez pogłębioną analizę zjawisk kulturowych oraz dalszą naukę języka japońskiego. Wysokie wyspecjalizowanie uczestnika tych studiów jest odpowiedzią na współczesne potrzeby społeczne i gospodarcze, co znajduje swoje potwierdzenie w zakładanych efektach kształcenia. Program oferuje zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu i metodologii studiów japonistycznych, ale również dostarcza poszerzonej praktycznej wiedzy na temat kultur Azji i Afryki w perspektywie porównawczej, co przekłada się na umiejętności i kompetencje poznawczo-hermeneutyczne, obecnie niezwykle potrzebne w zglobalizowanym świecie. Student pozna i zrozumie wartość odmienności kulturowej, jak również będzie mieć możliwość dostrzeżenia wartości własnej kultury na tle innych kultur.

Wszechstronne wykształcenie, jakie zapewnia program orientalistyki – japonistyki, dotyczące również szeroko pojętej humanistyki, pozwala na późniejsze prowadzenie badań interdyscyplinarnych, a także zrozumienie korzeni problemów współczesnego świata i próby znalezienia dla nich rozwiązania. Zapewnia studentom szeroki horyzont, konieczny do zrozumienia dzisiejszych problemów i konfliktów wynikających z odmienności cywilizacyjnej. Program umożliwia kształcenie nowej kadry, w obszarze nauki o kulturze i religii oraz innych dyscyplin naukowych, która przyczyni się do opracowania nowych metodologii i aparatu pojęciowego służącego jak najlepszemu wzajemnemu zrozumieniu.

Realizacja programu studiów orientalistyka – japonistyka pozwala jego uczestnikom na osiągnięcie synergii poznawczej i ukształtowanie nowego nurtu myślenia i świadomości społecznej, na które składają się, tak dziś potrzebne, zrozumienie, otwartość i tolerancja wobec innych oraz dostrzeżenie wartości własnej kultury i postaw etycznych wypływających z kręgu europejskiego oraz japońskiego.

Zdobyta wiedza pozwoli Absolwentowi kierunku orientalistyka – japonistyka na poprawne wypowiadanie i poruszanie się w sferze ogólnych zagadnień dotyczących teorii i praktyki kultury japońskiej. Absolwent będzie rozumiał różnorodność kultur i cywilizacji, co pozwoli mu uczestniczyć w procesie porozumienia i współpracy międzykulturowej. Zdobędzie podbudowę dla teoretycznej refleksji o kulturze japońskiej. Będzie umiał analizować podstawowe zjawiska dotyczące kultury japońskiej, a narzędziem do analizy tych zjawisk będzie dla Absolwenta dobre przygotowanie językowe oraz metodologiczne w zakresie nauk o kulturze i religii, językoznawstwa, filozofii, historii oraz literaturoznawstwa.

Absolwent będzie mógł podjąć pracę w instytucjach upowszechniania kultury, w mediach, redakcjach oraz w administracji publicznej. Coraz intensywniejsze kontakty gospodarcze z Japonią sprawiają, że rynek pracy potrzebuje ekspertów znających język oraz realia kulturowo-społeczne państw tego regionu. Kontakty polityczne i dyplomatyczne z Japonią wymagają zatrudnienia specjalistów z dziedziny języka i kultury japońskiej, którymi są Absolwenci kierunku orientalistyka – japonistyka. Dzięki zdobytemu wykształceniu absolwenci studiów II stopnia będą mogli podjąć studia III stopnia, zdobywać granty badawcze, włączać się w prace międzynarodowych instytucji zajmujących się różnego rodzaju relacjami z państwami japońskimi, współpracować z głównymi ośrodkami orientalistycznymi w świecie, a także z ośrodkami z krajów Azji i Afryki.

Więcej szczegółowych informacji na temat programu studiów oraz kierunku znajdują się na stronie internetowej: japonistyka.orient.uw.edu.pl


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby z tytułem licencjata, magistra, inżyniera lub równoważnym wszystkich kierunków humanistycznych i niehumanistycznych uczelni mających akredytację MEN.

Postępowanie kwalifikacyjne dla osób posiadających dyplom ukończenia stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku orientalistyka specjalność japonistyka:

W postępowaniu kwalifikacyjnym pod uwagę będą brane:

 • ocena na dyplomie
 • średnia ocen z całego okresu studiów

Postępowanie kwalifikacyjne dla osób nieposiadających dyplomu ukończenia stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku orientalistyka specjalność japonistyka, składa się z dwóch etapów.

W wypadku kandydatów nieposiadających dyplomu ukończenia stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku orientalistyka specjalność japonistyka, filologia orientalna specjalność japonistyka lub kulturoznawstwo, specjalność japonistyka w postępowaniu kwalifikacyjnym w pierwszym etapie zostanie przeprowadzony pisemny egzamin sprawdzający znajomość języka japońskiego. Poziom egzaminu odpowiada poziomowi umiejętności językowych absolwenta studiów I stopnia na kierunku orientalistyka, specjalność japonistyka. Uzyskanie co najmniej 60% z egzaminu językowego dopuszcza kandydata do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego, w którym pod uwagę będą brane ocena na dyplomie oraz średnia z całego okresu studiów.

Sposób przeliczania punktów:

Kandydat może zdobyć maksymalnie 200 pkt., co stanowi sumę poszczególnych elementów postępowania kwalifikacyjnego.

Sposób przeliczania ocen z dyplomu i średniej z całego okresu studiów dla osób posiadających dyplom ukończenia stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku orientalistyka specjalność japonistyka:

a. ocena na dyplomie

 • celująca (6) lub bardzo dobra (5) – 100 pkt.
 • dobra plus (4+) – 92,5 pkt.
 • dobra (4) – 85 pkt.
 • dostateczna plus (3+) – 72,5 pkt.
 • dostateczna (3) – 60 pkt.

b. średnia ocen ze studiów

W p = Śo x 100 / 5

gdzie:
W p – wynik punktowy
Śo – średnia ocen za cały okres studiów kandydata

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Oceny kandydatów z dyplomem zagranicznym zostaną odpowiednio przeliczone i przyrównane do skali ocen obowiązującej na Uniwersytecie Warszawskim.

Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.

W trakcie egzaminu z języka kierunkowego istnieje możliwość sprawdzenia stopnia znajomości jeżyka polskiego u kandydatów legitymujących się zagranicznym dyplomem ukończenia studiów, którzy nie przedstawili honorowanych przez komisję dokumentów potwierdzających znajomość j. polskiego.

Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia z egzaminu pisemnego z języka japońskiego uzyskują osoby, które legitymują się certyfikatem języka japońskiego Nihongo Noryoku Shiken (Japanese Language Proficiency Test) na poziomie pierwszym (1 kyu) lub drugim (2 kyu). Tym samym uzyskują one zwolnienie z egzaminu pisemnego z języka japońskiego (zwolnienie z pierwszego etapu postępowania). Osoby te biorą udział w dalszym procesie rekrutacyjnym, w którym pod uwagę będą brane ocena na dyplomie oraz średnia z całego okresu studiów.

 

Terminy

Termin egzaminu: 17 września 2019 r.

Ogłoszenie wyników: 19 września 2019 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 19-20, 23 września 2019 r., godz. 10:00-13:00
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 24-25 września 2019 r., godz. 10:00-13:00
 • III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugim terminie): 26-27 września 2019 r., godz. 10:00-13:00

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

Studia są płatne - wysokość opłat za studia

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Wydział Orientalistyczny