Unia Europejska

Rekrutacja na semestr letni na rok akademicki 2018/2019

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[S2-GES-L] Geologia stosowana, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod S2-GES-L
Jednostka organizacyjna Wydział Geologii
Kierunek studiów Geologia stosowana
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 55
Czas trwania 2 lata
Adres WWW http://www.geo.uw.edu.pl
Wymagane dokumenty
 • Wykształcenie wyższe
Dodatkowe informacje
 • Kwalifikacja na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów
 • Kwalifikacja na kierunek: geologia stosowana, stacjonarne, drugiego stopnia - rekrutacja na semestr letni 2018/2019
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (01.12.2018 00:00 – 08.02.2019 23:00)

Rekrutacja na semestr letni.

Specjalności: hydrogeologia; geologia inżynierska; tektonika i kartografia geologiczna; geologia środowiskowa; gospodarka surowcami mineralnymi.

Kandydaci na I rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia wskazują (podczas rejestracji na studia) maksymalnie dwie specjalności  (w  pożądanej  kolejności),  których  studiowaniem  są  najbardziej zainteresowani.
W przypadku małej liczby przyjętych na wybraną specjalność (mniejszej niż 6 osób) Wydział zastrzega sobie  możliwość  nieotwarcia  danej  specjalności.  W  takim  przypadku  osobie  przyjętej  zostanie zaproponowane podjęcie studiów na specjalności drugiego wyboru.
W przypadku zbyt dużej liczby chętnych na daną specjalność (większej niż 15 osób), o pierwszeństwie przyjęcia decyduje kolejność na liście rankingowej podczas rekrutacji. Osobom niezakwalifikowanym na wybraną specjalność zostanie zaproponowane podjęcie studiów na specjalności drugiego wyboru.


Kandydaci na I rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia wskazują (podczas rejestracji na studia) maksymalnie dwie  specjalności (w pożądanej kolejności), których studiowaniem są najbardziej zainteresowani.

W przypadku małej liczby przyjętych na wybraną specjalność (mniejszej niż 6 osób) Wydział zastrzega sobie  możliwość  nieotwarcia danej specjalności. W takim przypadku osobie przyjętej zostanie zaproponowane podjęcie studiów na specjalności drugiego wyboru.
W przypadku zbyt dużej liczby chętnych na daną specjalność (większej niż 15 osób), o pierwszeństwie przyjęcia decyduje kolejność na liście rankingowej podczas rekrutacji. Osobom niezakwalifikowanym na wybraną specjalność zostanie zaproponowane podjęcie studiów na specjalności drugiego wyboru.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

Opis postępowania kwalifikacyjnego wraz ze sposobem przeliczania punktów
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny. Kandydat jest kwalifikowany:
- na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów
lub
- na podstawie egzaminu pisemnego z geologii dynamicznej.
Kandydat może wybrać tylko jeden sposób kwalifikacji. Kandydaci są przyjmowani na kierunek geologia stosowana, ponadto w momencie rejestracji w systemie IRK kandydat decyduje się na jedną z pięciu specjalności.

Kwalifikacja na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów
W przypadku  postępowania  kwalifikacyjnego  na  podstawie  wyników  osiągniętych  w  czasie dotychczasowych studiów każda ocena S uzyskana przez kandydata na studiach zostanie przeliczona na punkty zgodnie ze wzorem:

K=100(S-Smin)/(Smax-Smin),

gdzie Smax jest  najwyższą możliwą do zdobycia oceną, a Smin jest najniższą możliwą do zdobycia oceną (czyli 2), gdzie K jest oceną po przeliczeniu dla danego przedmiotu.
Punkty  rekrutacyjne  (R)  każdego  kandydata  będą  obliczane  jako suma ocen (K) (po  przeliczeniu) z przedmiotów uzyskanych na studiach, przy czym każda ocena będzie mnożona przez
liczbę godzin (G) danego przedmiotu oraz przez współczynnik (W) zależny od rodzaju przedmiotu.

R=ΣKGW

Współczynnik (W) zależny od rodzaju przedmiotu wynosi odpowiednio:

 • dla wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i praktyk z zakresu geologii: 2,0
 • dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu fizyki, geofizyki i geodezji: 1,0
 • dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu chemii: 1,0
 • dla wykładów i ćwiczeń rachunkowych z matematyki i informatyki: 1,0
 • dla pozostałych: 0,0

W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów, warunkiem znalezienia się liście rankingowej przy rekrutacji na studia jest uzyskanie końcowej liczby punktów rekrutacyjnych nie mniejszej niż 50 000.

Kandydat jest zobowiązany dostarczyć:
1. potwierdzony przez jednostkę, w której kandydat studiował, wypis ocen ze studiów z informacją o wymiarze godzinowym zajęć,
2. oświadczenie podpisane przez kandydata, zawierające:
– wypis ocen ze studiów z informacją o wymiarze godzinowym zajęć, przy czym należy uwzględnić tylko przedmioty mające współczynnik (W) większy od zera,
– wynik samodzielnie przeprowadzonych obliczeń punktów rekrutacyjnych wg powyższych reguł.

Wzór tabeli z wyliczeniem punktów rekrutacyjnych według zasad przedstawionych w opisie kierunku znajduje się na stronie:

http://geo.uw.edu.pl/pl/aktualnosci/524-rekrutacja-2018-2019-kierunek-geologia-stosowana

 

Kwalifikacja na podstawie egzaminu pisemnego z geologii dynamicznej
W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie egzaminu pisemnego z geologii dynamicznej, warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie końcowej liczby punktów rekrutacyjnych nie mniejszej niż 50 oraz zapewniającej  miejsce na liście rankingowej mieszczące się w ramach obowiązującego limitu. Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów rekrutacyjnych wynosi 100.
Egzamin obejmuje zakres materiału z geologii dynamicznej na poziomie studiów pierwszego stopnia.
Kandydaci przyjęci na studia są zobowiązani do zaliczenia, jako różnic programowych, wybranych przedmiotów kierunkowych przewidzianych w programach nauczania I stopnia na kierunku geologia i/lub geologia stosowana. Wybór przedmiotów do uzupełnienia dokonywany jest przez Dziekana ds. studenckich i studenta niezwłocznie po rozpoczęciu studiów.

Termin i miejsce egzaminu: 12 lutego 2019 r., godz. 10.00, Wydział Geologii, sala 1015.

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

____________________________________________________________

Wymagane dokumenty

Lista wymaganych dokumentów

Dodatkowe informacje

Kandydaci wybierający ścieżkę rekrutacji na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów są zobowiązani do zamieszczenia na swoim koncie w systemie irk:

 1. wyniku samodzielnie przeprowadzonych obliczeń punktów rekrutacyjnych wg wzoru rekrutacyjnego (patrz opis kierunku geologia stosowana) – tu powinna być tabela z wyliczeniem punktów za poszczególne przedmioty wraz ze zbiorczym podsumowaniem wyniku obliczeń;
 2. potwierdzonego przez jednostkę, w której kandydat studiował, wypisu ocen ze studiów z informacją o wymiarze godzinowym zajęć – w celu weryfikacji wykonanych obliczeń. Obydwa dokumenty powinny być w formie zeskanowanej zamieszczone na koncie irk.

Ponadto wynik samodzielnie przeprowadzonych obliczeń powinien być podpisany przez kandydata.