Europeistyka, stacjonarne, drugiego stopnia


W mocy od: 12 sierpnia 2019

Zasady kwalifikacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

Kandydaci muszą posiadać tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny.

W postępowaniu kwalifikacyjnym tworzy się listę rankingową punktów uzyskanych przez kandydatów według następującego wzoru:

R = 100 x S + B

gdzie:

R - liczba punktów osiągnięta w rekrutacji przez kandydata na studia;
S - średnia z toku dotychczasowych studiów;
B - 45 pkt. za dyplom licencjata studiów europeistycznych dowolnej uczelni – przyznawanych na podstawie ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym opisanej w punkcie 2.

Maksymalna liczba punktów do osiągnięcia to 545.

Średnia z toku studiów kandydatów z uczelni, których skala ocen jest różna od 2-5, zostanie przeliczona do skali 2-5. Obowiązują następujące przeliczniki:

w przypadku skali ocen 1 – 6: (S-1)/5x3+2
w przypadku skali ocen 2 – 5,5: (S-2)/3,5x3+2
w przypadku skali ocen 2 – 6: (S-2)/4x3+2

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego: 16 września 2019 r.

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Kandydaci otrzymują dodatkowe 45 pkt za dyplom licencjata na kierunku:

 

Terminy

Ogłoszenie wyników: 20 września 2019 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Centrum Europejskie