European Union

Admission for Doctoral Schools 2019/2020

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Nauki Fizyczne - Spatiotemporal photon correlation measurements for quantum metrology and super-resolution microscopy

Details
Code 3-SzD-NSP-NFiz-Spatiotemporal
Organizational unit Doctoral School of Exact and Natural Sciences
Academic area/discipline Physical Sciences
Form of studies Full-time
Language(s) of instruction English, Polish
Admission limit 1
Duration 4 years
Office opening hours ul. Krakowskie Przedmieście 1
00-047 Warszawa
tel: 22 55 20 278
poniedziałek-piątek 10:00-14:00
szkola.nsip@uw.edu.pl
WWW address https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/sdnsip
Required documents
 • Higher education
  Ask about this programme
There is currently no active phase for this programme.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (24.09.2019 00:01 – 01.10.2019 23:59)

Podstawowe informacje na temat zasad konkursu

Konkurs w ramach dodatkowej puli miejsc w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk  Ścisłych i Przyrodniczych w dyscyplinie: nauki fizyczne jest związany z realizacją projektu badawczego: „Spatiotemporal photon correlation measurements for quantum metrology and super-resolution microscopy” realizowanego na Wydziale Fizyki w ramach programu First TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. 

The project is carried out within the FIRST TEAM programme of the Foundation for Polish Science. Our goal is to demonstrate that by measuring light correlations, rather than light intensity, we can break the limitations of standard imaging (see our recent publication for more details). Within the project, we will develop and analyze new schemes of super-resolution fluorescence microscopy (some of them based on quantum effects). The project is carried out in a tight collaboration with the groups of Professor Dan Oron and Professor Yaron Silberberg from the Weizmann Institute of Science (Israel).

Warunki względem kandydata

Key responsibilities:

 • Designing and building experimental setups. 
 • Conducting experiments.
 • Simulation and theoretical analysis of microscopy methods.
 • Data analysis.           
 • Preparation of research papers and presenting the research results at international conferences.

Requirements:

 • MSc degree (or equivalent) in physics or similar area,
 • Research experience in physics (preferably quantum or optical physics),
 • Strong oral and written communication skills in English.

Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji

 • rejestracja w IRK: od 24 września do 1 października 2019 r.,
 • przyjmowanie dokumentów: od 24 września do 1 października 2019 r., do godz. 14:00,
 • postępowanie rekrutacyjne: od 2 października 2019 r. do  9 października 2019 r.,
 • ogłoszenie listy rankingowej: do 16 października 2019 r.
 • ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej: do 24 października. 

Opłata rekrutacyjna

150 zł

Forma postępowania kwalifikacyjnego

 • ocena kompletności i zgodności formalnej dokumentów,
 • ocena dorobku i osiągnięć naukowych kandydata
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej

Język polski lub angielski w zależności od preferencji kandydata. W przypadku wyboru języka polskiego, postępowanie kwalifikacyjne będzie zawierało część prowadzoną w języku angielskim.

Wymagane dokumenty

 1. podanie wygenerowane w IRK, które zawiera przedmiot wniosku, w tym wybraną dyscyplinę, w której kandydat planuje kształcenie, numer PESEL lub numer paszportu, obywatelstwo, dane kontaktowe (adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu), informację czy kandydat wyraża zgodę na doręczenie decyzji administracyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz podpis,
 2. dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub równorzędny uzyskany na podstawie odrębnych przepisów albo oświadczenie, że kandydat uzyska tytuł magistra do dnia rozpoczęcia pracy w projekcie,
 3. życiorys zawierający informacje o zainteresowaniach naukowych i aktywności naukowej kandydata od dnia 1 października 2014 r. włącznie, z zastrzeżeniem § 18 ust. 7 uchwały nr 412 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego do Szkół Doktorskich na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2019/2020 (Monitor UW poz. 116 ze zm.), w szczególności o publikacjach, pracach badawczych w kołach naukowych, udziale w konferencjach naukowych, udziale w projektach badawczych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach badawczych,
 4. dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym kształcenie w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych i pracę w projekcie badawczym,
 5. oświadczenie planowanego promotora o podjęciu się opieki promotorskiej w przypadku wpisania kandydata na listę doktorantów oraz o liczbie doktorantów, dla których pozostaje wyznaczonym promotorem,
 6. kontakt do co najmniej dwóch naukowców, którzy zgodzili się przesłać listy polecające dla kandydata,
 7. 1 zdjęcie,
 8. zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego.

Skany dokumentów, o których mowa w pkt 2-6, oraz materiałów potwierdzających wskazaną w życiorysie własną aktywność naukową (np. co najmniej stronę tytułową potwierdzającą autorstwo publikacji), a także zdjęcie kandydat umieszcza w systemie IRK do dnia 1 października 2019 do godz. 23:59. 

Oryginalne dokumenty z pkt 1, 2 i 8  składa w Sekretariacie Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (ul. Krakowskie Przedmieście 1)  do dnia 1 października 2019 do godz. 14.00.  

Kryteria oceny

 • ocena kompletności i zgodności formalnej dokumentów,
 • ocena doświadczenia kandydata,  w tym osiągnięć naukowych (0-40 pkt.)
 • rozmowa kwalifikacyjna (0-60 pkt.):rozmowa na temat dotychczasowych prac naukowych i osiągnięć  kandydata. Przynajmniej część rozmowy będzie przeprowadzona w języku angielskim.

Kształcenie

Program kształcenia

Kształcenie trwa 4 lata. Obejmuje zajęcia obligatoryjne (nie więcej niż 240 godz. łącznie przez cały okres kształcenia) oraz realizację indywidualnego programu badawczego, realizowanego pod kierunkiem promotora. Rozpoczęcie kształcenia – 1 października 2019. 

Przygotowanie rozprawy doktorskiej w ramach programu nie może trwać dłużej niż 4 lata.

Promotorzy

Doktorant pracuje pod kierunkiem promotora. Deklarację wyboru promotora należy złożyć w momencie składania dokumentów rekrutacyjnych.

Stypendia

Stypendium w wysokości 4400 zł przez 38 miesięcy. 3653,70 zł przez kolejne 6 miesiący (po ocenie śródokresowej).