European Union

Admission for Doctoral Schools 2019/2020

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Nauki Fizyczne - Platforma do szybkiego, bezznacznikowego obrazowania, identyfikacji i sortowania podtypów komórek białaczkowych

Details
Code 3-SzD-NSP-NFiz-Platforma
Organizational unit Doctoral School of Exact and Natural Sciences
Academic area/discipline Physical Sciences
Form of studies Full-time
Language(s) of instruction English, Polish
Admission limit 2
Duration 4 years
Office opening hours ul. Krakowskie Przedmieście 1
00-047 Warszawa
tel: 22 55 20 278
poniedziałek-piątek 10:00-14:00
szkola.nsip@uw.edu.pl
WWW address https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/sdnsip
Required documents
 • Higher education
  Ask about this programme
There is currently no active phase for this programme.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (01.10.2019 00:01 – 02.11.2019 23:59)

Podstawowe informacje na temat zasad konkursu

Konkurs w ramach dodatkowej puli miejsc w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk  Ścisłych i Przyrodniczych w dyscyplinie fizyka jest związany z realizacją projektu badawczego ”Platforma do szybkiego, bezznacznikowego obrazowania, identyfikacji i sortowania podtypów komórek białaczkowych”.

Projekt jest realizowany w ramach programu TEAM-NET Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Kierownikiem projektu (konsorcjum) jest prof. Czesław Radzewicz, a grupą badawczą na Uniwersytecie Warszawskim kieruje dr hab. Piotr Wasylczyk, odpowiedzialny za rekrutację członków grupy badawczej.

Celem projektu jest zaprojektowanie, zbudowanie i optymalizacja platformy do wymuszonej spektroskopii/mikroskopii ramanowskiej, dzięki której możliwe będzie szybkie obrazowanie żywych krwinek. Zebrane dane, w połączeniu z bazą obrazów komórek białaczkowych, pozwolą na identyfikowanie i sortowanie komórek do zastosowań w diagnostyce i terapii.

Zakres zadań:

 • Projektowanie, budowa i optymalizacja platformy do wymuszonej spektroskopii/mikroskopii ramanowskiej.
 • Rozwijanie nowych technik wymuszonej spektroskopii/mikroskopii ramanowskiej do obrazowania komórek.
 • Przygotowanie artykułów naukowych i prezentowanie wyników badań na konferencjach naukowych.
 • Kierowanie pracami studentów studiów magisterskich i licencjackich w ramach grupy badawczej. 

Warunki względem kandydata

 • Tytuł magistra (lub równoważny) z fizyki, biologii, biofizyki, opto-elektroniki lub pokrewnych dziedzin, uzyskany najpóźniej w momencie rozpoczęcia pracy w projekcie.
 • Udokumentowane doświadczenie w naukach eksperymentalnych (najlepiej w kierunkach związanych ze spektroskopią/mikroskopią Ramana), zbieraniu i/lub obróbce danych albo podobnych.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego. 

Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji

 • rejestracja w IRK: od 1 października 2019 r. do 2 listopada 2019 r.,

 • przyjmowanie dokumentów: od 1 października 2019 r. do 4 listopada 2019 r., do godz. 14:00,
 • postępowanie rekrutacyjne: od 4 listopada 2019 r. do 16 listopada 2019 r.,
 • ogłoszenie listy rankingowej: do 22 listopada 2019 r.
 • ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej: do 29 listopada 2019 r. 

Opłata rekrutacyjna

150 zł

Forma postępowania kwalifikacyjnego

 • ocena kompletności i zgodności formalnej dokumentów,

 • ocena dorobku i osiągnięć naukowych kandydata, rozmowa kwalifikacyjna. 

Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej

Język polski lub angielski w zależności od preferencji kandydata. W przypadku wyboru języka polskiego, postępowanie kwalifikacyjne będzie zawierało część prowadzoną w języku angielskim.

Wymagane dokumenty

 1. podanie wygenerowane w IRK, które zawiera przedmiot wniosku, w tym wybraną dyscyplinę, w której kandydat planuje kształcenie, numer PESEL lub numer paszportu, obywatelstwo, dane kontaktowe (adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu), informację czy kandydat wyraża zgodę na doręczenie decyzji administracyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz podpis,
 2. dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub równorzędny uzyskany na podstawie odrębnych przepisów,
 3. życiorys zawierający informacje o zainteresowaniach naukowych i aktywności naukowej kandydata od dnia 1 października 2014 r. włącznie, z zastrzeżeniem § 18 ust. 7 uchwały nr 412 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego do Szkół Doktorskich na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2019/2020 (Monitor UW poz. 116 ze zm.), w szczególności o publikacjach, pracach badawczych w kołach naukowych, udziale w konferencjach naukowych, udziale w projektach badawczych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach badawczych,
 4. dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych lub  oświadczenie o znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym kształcenie w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych  i pracę w projekcie badawczym
 5. oświadczenie planowanego promotora o podjęciu się opieki promotorskiej w przypadku wpisania kandydata na listę doktorantów oraz o liczbie doktorantów, dla których pozostaje wyznaczonym promotorem,
 6. 1 zdjęcie,
 7. zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego,
 8. listy rekomendacyjne od co najmniej dwóch pracowników naukowych (przesłane bezpośrednio przez ich autorów do Szkoły Doktorskiej – szkola.nsip@uw.edu.pl).

Skany dokumentów, o których mowa w pkt 2-5, oraz materiałów potwierdzających wskazaną w życiorysie własną aktywność naukową (np. co najmniej stronę tytułową potwierdzającą autorstwo publikacji), a także zdjęcie kandydat umieszcza w systemie IRK do dnia 2 listopada 2019.

Oryginalne dokumenty z pkt 1, 2 i 7 składa w Sekretariacie Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (ul. Krakowskie Przedmieście 1) do dnia 4 listopada 2019, do godz. 14.00.

Kryteria oceny

 • ocena kompletności i zgodności formalnej dokumentów,

 • ocena doświadczenia kandydata,  w tym osiągnięć naukowych (0-40 pkt.)
 • rozmowa kwalifikacyjna (0-60 pkt.):rozmowa na temat dotychczasowych prac naukowych i osiągnięć  kandydata. Przynajmniej część rozmowy będzie przeprowadzona w języku angielskim.

Kształcenie

Program kształcenia

Kształcenie trwa 4 lata. Obejmuje zajęcia obligatoryjne (nie więcej niż 240 godz. łącznie przez cały okres kształcenia) oraz realizację indywidualnego programu badawczego, realizowanego pod kierunkiem promotora. Rozpoczęcie kształcenia – 1 października 2019. 

Przygotowanie rozprawy doktorskiej w ramach programu nie może trwać dłużej niż 4 lata.

Promotorzy

Doktorant pracuje pod kierunkiem promotora. Deklarację wyboru promotora należy złożyć w momencie składania dokumentów rekrutacyjnych. 

Stypendia

Stypendium w wysokości 3800 zł/miesiąc (plus 3800 zł/miesiąc na wyjazdy i szkolenia) na maksymalnie 36 miesięcy w okresie trwania projektu tj. 10/2019-9/2023. Ostatni rok kształcenia – stypendium w wysokości - 3653,70 wypłacane z budżetu Uczelni.