European Union

Admission for Doctoral Schools 2019/2020

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Physical Sciences - Quantum Coherence and Entanglement for Quantum Technology

Details
Code 3-SzD-NSP-NFiz-Coherence
Organizational unit Doctoral School of Exact and Natural Sciences
Academic area/discipline Physical Sciences
Form of studies Full-time
Language(s) of instruction English, Polish
Admission limit 1
Duration 4 years
Office opening hours ul. Krakowskie Przedmieście 1
00-047 Warszawa
tel: 22 55 20 278
poniedziałek-piątek 10:00-14:00
szkola.nsip@uw.edu.pl
WWW address https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/sdnsip
Required documents
 • Higher education
  Ask about this programme
There is currently no active phase for this programme.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (08.11.2019 12:31 – 21.11.2019 23:59)

Opis projektu

Celem projektu jest zapewnienie solidnej bazy teoretycznej dla zjawisk nieklasycznych, takich jak koherencja kwantowa i splątanie, ze szczególnym uwzględnieniem ich zastosowań w technologiach kwantowych. Naszym celem jest znalezienie nowych protokołów kwantowych wykorzystujących te podstawowe cechy kwantowe oraz badanie termodynamicznych ograniczeń kwantowych protokołów komunikacyjnych. 

Aim of the project is to provide a solid theoretical background for nonclassical phenomena, such as quantum coherence and entanglement, with particular focus on their role in quantum technology. We aim to find new quantum protocols which make use of these fundamental quantum features, and to study the thermodynamical limitations of quantum communication protocols.

Zadania doktoranta

Wybrany kandydat będzie pracować w zespole fizyków teoretycznych nad jednym z następujących tematów:
- Teorie zasobów kwantowych: badanie podstawowych cech układów kwantowych, takich jak splątanie kwantowe, koherencja i termodynamika kwantowa. Poszukiwaniem odpowiedzi na pytania takie jak: problem konwersji stanu, kwantyfikacja kosztów zasobów do wdrożenia procesu kwantowego.
- Komunikacja kwantowa i obliczenia kwantowe: zastosowanie teorii zasobów kwantowych do kwantyfikacji zużycia zasobów w protokołach komunikacji kwantowej oraz do wykrywania cech kwantowych wymaganych do hałaśliwych obliczeń kwantowych.
- Otwarte układy kwantowe: zastosowanie splątania i koherencji kwantowej do wykrywania i kwantyfikacji efektów pamięci w otwartych układach kwantowych.
 

Successful candidate will work in a team of theoretical physicists on one of the following topics:
- Quantum resource theories: exploring fundamental features of quantum systems, such as quantum entanglement, coherence, and quantum thermodynamics. Addressing questions such as the state conversion problem, quantifying resource costs for quantum process implementation.
- Quantum communication and quantum computation: application of quantum resource theories to quantify resource consumption in quantum communication protocols and to detect quantum features required for noisy quantum computation.
- Open quantum systems: application of quantum entanglement and coherence to detect and quantify memory effects in open quantum systems

Warunki względem kandydata

 • Tytuł magistra z fizyki bądź dziedzin pokrewnych,

 • Dobra znajomość fizyki, teorii kwantowej i optyki kwantowej.
 • Znajomość co najmniej jednego z następujących tematów: dynamiczne ewolucje kwantowe, ograniczenia prędkości kwantowej, termometria kwantowa, metryka Buresa.
 • Znajomość języka angielskiego. 
 • A master degree in physics or related area;
 • Good understanding of physics, quantum theory, and quantum optics.
 • Knowledge of at least one of the following topics: dynamical quantum evolutions, quantum speed limits, quantum thermometry, Bures metric
 • A good command of English.

Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji

 • rejestracja w IRK: od 8 do 21 listopada 2019

 • przyjmowanie dokumentów: od 8 do 21 listopada 2019  do godz. 14.00,
 • postępowanie rekrutacyjne: od 22 do 26 listopada 2019
 • ogłoszenie listy rankingowej: do 29 listopada  2019
 • ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej: do 5 grudnia 2019

Opłata rekrutacyjna

150 zł

Forma postępowania kwalifikacyjnego

 • ocena kompletności i zgodności formalnej dokumentów,

 • ocena kwalifikacji i doświadczenia niezbędnego do udziału w projekcie na stanowisku doktoranta,
 • rozmowa kwalifikacyjna. 

Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej

Język polski lub angielski w zależności od preferencji kandydata. W przypadku wyboru języka polskiego, postępowanie kwalifikacyjne będzie zawierało część prowadzoną w języku angielskim.

Wymagane dokumenty

 1. podanie wygenerowane w IRK, które zawiera przedmiot wniosku, w tym wybraną dyscyplinę, w której kandydat planuje kształcenie, numer PESEL lub numer paszportu, obywatelstwo, dane kontaktowe (adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu), informację czy kandydat wyraża zgodę na doręczenie decyzji administracyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz podpis,
 2. ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub równorzędny uzyskany na podstawie odrębnych przepisów;
 3. karta przebiegu studiów; życiorys zawierający informacje o zainteresowaniach naukowych i aktywności naukowej kandydata od dnia 1 października 2014 r. włącznie, z zastrzeżeniem § 18 ust. 7 uchwały nr 412 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego do Szkół Doktorskich na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2019/2020 (Monitor UW poz. 116 ze zm.), w szczególności o publikacjach, pracach badawczych w kołach naukowych, udziale w konferencjach naukowych, udziale w projektach badawczych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach badawczych;
 4. dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie pozwalającym na kształcenie w Szkole Doktorskiej;  
 5. dokumenty lub oświadczenie na temat wymaganych doświadczeń, o których mowa w „Warunkach względem kandydata”;
 6. oświadczenie planowanego promotora o podjęciu się opieki promotorskiej w przypadku wpisania kandydata na listę doktorantów oraz o liczbie doktorantów, dla których pozostaje wyznaczonym promotorem,
 7. 1 zdjęcie,
 8. zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego. 

Skany dokumentów, o których mowa w pkt 1-6, materiałów potwierdzających wskazaną w życiorysie własną aktywność naukową (np. co najmniej stronę tytułową potwierdzającą autorstwo publikacji) oraz zdjęcie kandydat umieszcza w systemie IRK do dnia 21 listopada 2019 roku do godz. 23:59.
 
Oryginalne dokumenty z pkt 1, 2, 6, 8 składa w Sekretariacie Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (ul. Krakowskie Przedmieście 1) do dnia 21 listopada 2019 roku do godz. 14.00.    

Kryteria oceny

 1. ocena kompletności i zgodności formalnej dokumentów,
 2. ocena doświadczenia niezbędnego do pracy w projekcie badawczym,  w tym osiągnięcia naukowe (0-50 pkt.)
 3. rozmowa kwalifikacyjna (0-50 pkt.)
  • rozmowa na temat projektu badawczego, zrozumienia tematu badań przez kandydata,
  • seria krótkich pytań dotyczących przedstawionego dorobku naukowego i pytania dotyczące przebiegu dotychczasowych studiów. Pytania dotyczyć będą w szczególności:

- Open quantum systems
- Quantum thermodynamics
- Quantum entanglement 

Kształcenie

Program kształcenia

Kształcenie trwa 4 lata. Obejmuje zajęcia obligatoryjne (nie więcej niż 240 godz. łącznie przez cały okres kształcenia) oraz realizację indywidualnego programu badawczego, realizowanego pod kierunkiem promotora. Rozpoczęcie kształcenia – 1 października 2019. 

Przygotowanie rozprawy doktorskiej w ramach programu nie może trwać dłużej niż 4 lata. 

Stypendia

Stypendium wypłacane w trakcie pracy w projekcie badawczym – 4500 zł (przez okres 30 miesięcy). W pozostałym okresie kształcenia (18 miesięcy) stypendium wynosić będzie 2371,70 zł (przed oceną śródokresową) i 3653,70 zł ( po ocenie śródokresowej). Dodatek dla osób z niepełnosprawnościami: 711,51 zł.