European Union

Admission for Doctoral Schools 2019/2020

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Nauki Chemiczne - Projektowanie, synteza oraz badania kombinatoryjne złączy wieloskładnikowych opartych na wykorzystaniu materiałów występujących powszechnie w naturze, do wydajnej konwersji energii słonecznej

Details
Code 3-SzD-NSP-NChem-Projektowanie
Organizational unit Doctoral School of Exact and Natural Sciences
Academic area/discipline Chemical Sciences
Form of studies Full-time
Language(s) of instruction English, Polish
Admission limit 1
Duration 4 years
Office opening hours ul. Krakowskie Przedmieście 1
00-047 Warszawa
tel: 22 55 20 278
poniedziałek-piątek 10:00-14:00
szkola.nsip@uw.edu.pl
WWW address https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/sdnsip
Required documents
 • Higher education
  Ask about this programme
There is currently no active phase for this programme.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (08.11.2019 12:01 – 18.11.2019 23:59)

Opis konkursu

Konkurs w ramach dodatkowej puli miejsc w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w dyscyplinie: Chemia jest związany z realizacją projektu badawczego: „Projektowanie, synteza oraz badania kombinatoryjne złączy wieloskładnikowych opartych na wykorzystaniu materiałów występujących powszechnie w naturze, do wydajnej konwersji energii słonecznej. Kierownik projektu: dr hab. Renata Solarska.

Opis projektu: Zapotrzebowanie na czyste, odnawialne oraz trwałe źródło energii jest ciągle aktualne i pozostaje problemem zarówno dla obecnego jak i przyszłego społeczeństwa. Aby sprostać temu zapotrzebowaniu, konieczna jest zmiana w procesach technologicznych, które obecnie w większości polegają na wyczerpujących się zasobach paliw kopalnych, których uboczne produkty spalania są często toksyczne. Z tego punktu widzenia, jest oczywiste, że ekonomicznie, energetycznie i najbardziej przyjazne środowisku źródło energii stanowi energia słoneczna i jej przetwarzanie do paliw czystych. Jednak wydajne przetwarzanie energii słonecznej wymaga zaprojektowania oraz konstrukcji urządzenia – ogniwa słonecznego zawierającego uważnie dobrany nanostrukturalny materiał zdolny do absorpcji, pułapkowania oraz wydajnego gromadzenia w wiązaniach chemicznych lub przetwarzania energii słonecznej w chemiczną do natychmiastowego użytkowania lub magazynowania poza ogniwem pracującym. Niemniej jednak, w wielu przypadkach zastosowanie pojedynczego materiału nie wystarcza, gdyż wiele znanych i opracowanych układów osiąga obecnie wydajność bliską teoretycznej. Aby podnieść wydajność układu przetwarzającego energię, należy stworzyć układ z połączonych dwóch lub więcej materiałów w tzw. łącze, które umożliwi lepszą separację ładunków czy zagęszczenie ładunków w pasmie przewodnictwa. Wydajność takiego złącza będzie determinować wydajność całego urządzenia, dlatego tak ważna jest optymalizacja tego układu i dokładne zrozumienie procesów transportu wytworzonych ładunków, zachodzących w złączu. 

Zadania doktoranta: Wytwarzanie i rutynowe badania fotoelektrochemiczne złożonych układów półprzewodnikowych.

Warunki względem kandydata

 • Magister chemii
 • Doświadczenie w pracy laboratoryjnej i umiejętność wykonywania pomiarów fotoelektrochemicznych
 • Znajomość języka angielskiego

Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji

 • rejestracja w IRK: od 8 do 18 listopada 2019 r.

 • przyjmowanie dokumentów: od 8 do 18 listopada 2019 r, do godz. 14:00;
 • postępowanie rekrutacyjne: do 20 listopada 2019 r.
 • ogłoszenie listy rankingowej: do 27 listopada 2019 r.
 • ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej: do 4 grudnia 2019 r.

Opłata rekrutacyjna

150 zł 

Forma postępowania kwalifikacyjnego

 • ocena kompletności i zgodności formalnej dokumentów,

 • ocena kwalifikacji i doświadczenia niezbędnego do udziału w projekcie na stanowisku doktoranta,
 • rozmowa kwalifikacyjna. 

Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej

Język polski lub angielski w zależności od preferencji kandydata. W przypadku wyboru języka polskiego, postępowanie kwalifikacyjne będzie zawierało część prowadzoną w języku angielskim. 

Wymagane dokumenty

 1. podanie wygenerowane w IRK, które zawiera przedmiot wniosku, w tym wybraną dyscyplinę, w której kandydat planuje kształcenie, numer PESEL lub numer paszportu, obywatelstwo, dane kontaktowe (adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu), informację czy kandydat wyraża zgodę na doręczenie decyzji administracyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz podpis,
 2. ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub równorzędny uzyskany na podstawie odrębnych przepisów;
 3. karta przebiegu studiów; życiorys zawierający informacje o zainteresowaniach naukowych i aktywności naukowej kandydata od dnia 1 października 2014 r. włącznie, z zastrzeżeniem § 18 ust. 7 uchwały nr 412 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego do Szkół Doktorskich na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2019/2020 (Monitor UW poz. 116 ze zm.), w szczególności o publikacjach, pracach badawczych w kołach naukowych, udziale w konferencjach naukowych, udziale w projektach badawczych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach badawczych;
 4. kontakt do 1-2 pracowników naukowych, którzy mogą przedstawić referencje;
 5. dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie pozwalającym na kształcenie w Szkole Doktorskiej;  
 6. dokumenty lub oświadczenie na temat wymaganych doświadczeń, o których mowa w „Warunkach względem kandydata”;
 7. oświadczenie planowanego promotora o podjęciu się opieki promotorskiej w przypadku wpisania kandydata na listę doktorantów oraz o liczbie doktorantów, dla których pozostaje wyznaczonym promotorem;
 8. 1 zdjęcie;
 9. zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego. 

Skany dokumentów, o których mowa w pkt 1-7, materiałów potwierdzających wskazaną w życiorysie własną aktywność naukową (np. co najmniej stronę tytułową potwierdzającą autorstwo publikacji) oraz zdjęcie kandydat umieszcza w systemie IRK do dnia 18 listopada 2019 roku do godz. 23:59.
 
Oryginalne dokumenty z pkt 1, 2, 7, 9 składa w Sekretariacie Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (ul. Krakowskie Przedmieście 1) do dnia 18 listopada 2019 roku do godz. 14.00.   

Kryteria oceny

1) osiągnięcia naukowe, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych (50% oceny końcowej):

 • 4 pkt - naukowiec posiada wyróżniający dorobek naukowy;
 • 3 pkt - naukowiec posiada bardzo dobry dorobek naukowy;
 • 2 pkt - naukowiec posiada dobry dorobek naukowy;
 • 1 pkt - naukowiec posiada słaby dorobek naukowy;
 • 0 pkt - brak dorobku naukowego naukowca.

2) wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych (50% oceny końcowej):

 • 4 pkt - wybitne osiągnięcia (m.in. staże w wiodących ośrodkach zagranicznych, prestiżowe nagrody lub wyróżnienia międzynarodowe, warsztaty lub szkolenia w wiodących ośrodkach naukowych, udział w projektach międzynarodowych lub zagranicznych);
 • 3 pkt - znaczące osiągnięcia (staże w dobrych ośrodkach krajowych i zagranicznych, wyróżnienia lub nagrody ogólnokrajowe, warsztaty lub szkolenia zagraniczne lub ogólnokrajowe, udział w projektach krajowych lub zagranicznych);
 • 2 pkt - umiarkowane osiągnięcia (wyróżnienia lub nagrody lokalne, warsztaty lub szkolenia, udział w projektach uczelnianych);
 • 1 pkt - słabe osiągnięcia;
 • 0 pkt - brak osiągnięć. 

Kształcenie

Program kształcenia

Kształcenie trwa 4 lata. Obejmuje zajęcia obligatoryjne (nie więcej niż 240 godz. łącznie przez cały okres kształcenia) oraz realizację indywidualnego programu badawczego, realizowanego pod kierunkiem promotora. Rozpoczęcie kształcenia – 1 października 2019. 

Przygotowanie rozprawy doktorskiej w ramach programu nie może trwać dłużej niż 4 lata. 

Stypendia

Stypendium wypłacane w trakcie pracy w projekcie badawczym – 4500 zł (przez okres 24 miesięcy). W pozostałym okresie kształcenia (24 miesiące) stypendium wynosić będzie 2371,70 zł (przed oceną śródokresową) i 3653,70 zł ( po ocenie śródokresowej). Dodatek dla osób z niepełnosprawnościami: 711,51 zł.