European Union

Admission for Doctoral Schools 2019/2020

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Nauki Chemiczne - Chemia wtórnych aerozoli organicznych (SOA) w wodzie atmosferycznej

Details
Code 3-SzD-NSP-NChem-Chemia
Organizational unit Doctoral School of Exact and Natural Sciences
Academic area/discipline Chemical Sciences
Form of studies Full-time
Language(s) of instruction English, Polish
Admission limit 1
Duration 4 years
Office opening hours ul. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa
tel: 22 55 22 144, 22 55 22 145
poniedziałek-piątek 10:00-14:00
szkola.nsip@uw.edu.pl
WWW address https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/sdnsip
Required documents
 • Higher education
  Ask about this programme
There is currently no active phase for this programme.

(show past turns)

Podstawowe informacje na temat zasad konkursu

Konkurs w ramach dodatkowej puli miejsc w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk  Ścisłych i Przyrodniczych w dyscyplinie: nauki chemiczne jest związany z realizacją projektu badawczego: „Chemia wtórnych aerozoli organicznych (SOA) w wodzie atmosferycznej”

Projekt przewiduje syntezę rozpuszczalnych w wodzie pochodnych terpenów oraz analizę reakcji chemicznych tych związków organicznych w roztworach wodnych. Zmierzone zostaną stałe szybkości reakcji z ozonem i z rodnikami OH, SO4- i NO3, współczynniki pochłaniania promieniowania UV oraz wydajności kwantowe procesów fotolitycznych. W tym celu wykorzystane zostaną reaktory laboratoryjne pozwalające na symulację reakcji chemicznych zachodzących w atmosferze. Kapilarna chromatografia gazowa i wysokosprawna chromatografia cieczowa połączone ze spektrometrią mas wykorzystane będą do identyfikacji produktów badanych reakcji. 

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2018-09-14/streszczenia/431079-pl.pdf

Warunki względem kandydata

Wymagania:

 • Tytuł magistra chemii, specjalizacja z chemii analitycznej bądź organicznej lub pokrewne
 • Praktyczna znajomość metod analizy związków organicznych za pomocą chromatografii cieczowej lub/i gazowej
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie
 • Samodzielność, silna motywacja do zawodowego rozwoju i umiejętność szybkiego uczenia się

 Mile widziane będą także:

 • Praktyczna znajomość nowoczesnych metod analizy instrumentalnej wykorzystywanych do identyfikacji związków organicznych, w szczególności spektrometrii mas
 • Doświadczenie w syntezie i preparatyce organicznej
 • Doświadczenie w analizie mechanizmów i wyznaczaniu stałych szybkości reakcji chemicznych związków organicznych istotnych z punktu widzenia chemii atmosfery

Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji

 • rejestracja w IRK: od 24 września do 1 października 2019 r.,
 • przyjmowanie dokumentów: od 24 września do 1 października 2019 r., do godz. 14:00,
 • postępowanie rekrutacyjne: od 2 października 2019 r. do  14 października 2019 r.,
 • ogłoszenie listy rankingowej: do  22 października 2019 r.
 • ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej: do 30 października 2019 r. 

druga tura

 

 • rejestracja w IRK – od 13 grudnia 2019 do 7 stycznia 2020

 • przyjmowanie dokumentów: od 13 grudnia 2019 do 7 stycznia 2020, do godz. 14.00
 • postępowanie rekrutacyjne: do 17 stycznia 2020
 • ogłoszenie listy rankingowej: do 24 stycznia 2020
 • ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej: do 31 stycznia 2020

Opłata rekrutacyjna

150 zł

Forma postępowania kwalifikacyjnego

 • ocena kompletności i zgodności formalnej dokumentów,
 • ocena dorobku i osiągnięć naukowych kandydata
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej

Język polski lub angielski w zależności od preferencji kandydata. W przypadku wyboru języka polskiego, postępowanie kwalifikacyjne będzie zawierało część prowadzoną w języku angielskim.

Wymagane dokumenty

 1. podanie wygenerowane w IRK, które zawiera przedmiot wniosku, w tym wybraną dyscyplinę, w której kandydat planuje kształcenie, numer PESEL lub numer paszportu, obywatelstwo, dane kontaktowe (adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu), informację czy kandydat wyraża zgodę na doręczenie decyzji administracyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz podpis,
 2. dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub równorzędny uzyskany na podstawie odrębnych przepisów,
 3. życiorys zawierający informacje o zainteresowaniach naukowych i aktywności naukowej kandydata, w tym lista publikacji w czasopismach recenzowanych, lista wystąpień konferencyjnych i opis najważniejszych osiągnięć,
 4. dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym kształcenie w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych i pracę w projekcie badawczym,
 5. oświadczenie planowanego promotora o podjęciu się opieki promotorskiej w przypadku wpisania kandydata na listę doktorantów oraz o liczbie doktorantów, dla których pozostaje wyznaczonym promotorem,
 6. 1 zdjęcie,
 7. zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego,
 8. dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań opisanych w punkcie „Warunki względem kandydata”.

Skany dokumentów, o których mowa w pkt 2-5 i 8, oraz materiałów potwierdzających wskazaną w życiorysie własną aktywność naukową (np. co najmniej stronę tytułową potwierdzającą autorstwo publikacji), a także zdjęcie kandydat umieszcza w systemie IRK do dnia 7 stycznia 2020 r. do godz. 23:59.


Oryginalne dokumenty z pkt 1, 2 i 7  składa w Sekretariacie Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych do dnia 17 stycznia 2020 r. do godz. 14.00.  

Kryteria oceny

 1. ocena kompletności i zgodności formalnej dokumentów,
 2. ocena doświadczenia niezbędnego do pracy w projekcie badawczym,  w tym osiągnięcia naukowe (0-50 pkt.)
 3. rozmowa kwalifikacyjna (0-50 pkt.)
  • rozmowa na temat projektu badawczego, zrozumienia tematu badań przez kandydata,
  • sprawdzenie znajomość języka angielskiego.
  • seria krótkich pytań dotyczących przedstawionego dorobku naukowego i pytania dotyczące przebiegu dotychczasowych studiów. Pytania z zakresu: podstaw preparatyki organicznej oraz instrumentalnej analizy mieszanin związków organicznych (chromatografia).

 

Kształcenie

Program kształcenia

Kształcenie trwa 4 lata. Obejmuje zajęcia obligatoryjne (nie więcej niż 240 godz. łącznie przez cały okres kształcenia) oraz realizację indywidualnego programu badawczego, realizowanego pod kierunkiem promotora. Rozpoczęcie kształcenia – 17 lutego 2020 r.

Przygotowanie rozprawy doktorskiej w ramach programu nie może trwać dłużej niż 4 lata.

Promotorzy

Doktorant pracuje pod kierunkiem promotora. Deklarację wyboru promotora należy złożyć w momencie składania dokumentów rekrutacyjnych.

Stypendia

Stypendium w wysokości 4500 zł przez 36 miesięcy. 3653,70 zł przez kolejne 12 miesiący (po ocenie śródokresowej).