European Union

Admission for Doctoral Schools 2019/2020

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Nauki Biologiczne - Różnicowanie miogeniczne pluripotencjalnych komórek macierzystych i ich potencjał do wspomagania regeneracji mięśni szkieletowych - rola niekodujących RNA

Details
Code 3-SzD-NSP-NBiol-Roznice
Organizational unit Doctoral School of Exact and Natural Sciences
Academic area/discipline Biological Sciences
Form of studies Full-time
Language(s) of instruction English, Polish
Admission limit 1
Duration 4 years
Office opening hours ul. Krakowskie Przedmieście 1
00-047 Warszawa
tel: 22 55 20 278
poniedziałek-piątek 10:00-14:00
szkola.nsip@uw.edu.pl
WWW address https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/sdnsip
Required documents
 • Higher education
  Ask about this programme
There is currently no active phase for this programme.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (18.09.2019 12:01 – 24.09.2019 23:59)

Podstawowe informacje na temat zasad konkursu

Konkurs w ramach dodatkowej puli miejsc w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk  Ścisłych i Przyrodniczych w dyscyplinie: nauki biologiczne jest związany z realizacją projektu badawczego: Różnicowanie miogeniczne pluripotencjalnych komórek macierzystych i ich potencjał do wspomagania regeneracji mięśni szkieletowych - rola niekodujących RNA. Kierownik projektu: prof. dr hab. Maria A. Ciemerych-Litwinienko

Opis projektu: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2018-03-15/streszczenia/407868-pl.pdf 

Doktorantka/Doktorant, zrekrutowany do projektu, będzie prowadzić badania nad rolą mikroRNA i lncRNA w regulacji różnicowania mysich zarodkowych komórek macierzystych zarówno in vitro jak i in vivo.  W badaniach stosowane będą zaawansowane metody biologii molekularnej, hodowli komórek, manipulacji poziomem ekspresji miRNA i lncRNA i analizy wpływu komórek macierzystych na regenerację mięśni szkieletowych.  Doktorantka/Doktorant będzie miał szansę współpracy ze specjalistami prowadzącymi analizy transktyptomiczne i proteomiczne.

Warunki względem kandydata

 • tytuł magistra biologii, biotechnologii lub kierunków pokrewnych;
 • znajomość technik i zagadnień związanych z różnicowaniem zwierzęcych komórek macierzystych, biologii komórki, biologii molekularnej oraz zagadnień z zakresu regulacji ekspresji genów, podstaw histologii zwierząt;
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej i znajomość obsługi urządzeń laboratoryjnych;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • umiejętność pracy w zespole, sumienność i motywacja do pracy badawczej. 

Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji

 • rejestracja w IRK: od 18 września 2019 r. do 24 września 2019, do godz. 23:59;
 • przyjmowanie dokumentów: od 18 września 2019 r. do 24 września 2019, do godz. 14:00;
 • postępowanie rekrutacyjne: od 25 września do 10 października 2019 r.,
 • ogłoszenie listy rankingowej:  do 17 października  2019 r.,
 • ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej: do 24 października 2019 r. 

Opłata rekrutacyjna

150 zł 

Forma postępowania kwalifikacyjnego

 • ocena kompletności i zgodności formalnej dokumentów,
 • ocena kwalifikacji i doświadczenia niezbędnego do udziału w projekcie na stanowisku doktoranta,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej

Język polski lub angielski w zależności od preferencji kandydata. W przypadku wyboru języka polskiego, postępowanie kwalifikacyjne będzie zawierało część prowadzoną w języku angielskim. 

Wymagane dokumenty

 1. podanie wygenerowane w IRK, które zawiera przedmiot wniosku, w tym wybraną dyscyplinę, w której kandydat planuje kształcenie, numer PESEL lub numer paszportu, obywatelstwo, dane kontaktowe (adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu), informację czy kandydat wyraża zgodę na doręczenie decyzji administracyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz podpis,
 2. dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub równorzędny uzyskany na podstawie odrębnych przepisów;
 3. karta przebiegu studiów; życiorys zawierający informacje o zainteresowaniach naukowych i aktywności naukowej kandydata od dnia 1 października 2014 r. włącznie, z zastrzeżeniem § 18 ust. 7 uchwały nr 412 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego do Szkół Doktorskich na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2019/2020 (Monitor UW poz. 116 ze zm.), w szczególności o publikacjach, pracach badawczych w kołach naukowych, udziale w konferencjach naukowych, udziale w projektach badawczych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach badawczych;
 4. kontakt do 1-2 pracowników naukowych, którzy mogą przedstawić referencje;
 5. dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie pozwalającym na kształcenie w Szkole Doktorskiej;  
 6. dokumenty lub oświadczenie na temat wymaganych doświadczeń, o których mowa w „Warunkach względem kandydata”;
 7. 1 zdjęcie,
 8. zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego,

Skany dokumentów, o których mowa w pkt 2-6, materiałów potwierdzających wskazaną w życiorysie własną aktywność naukową (np. co najmniej stronę tytułową potwierdzającą autorstwo publikacji) oraz zdjęcie kandydat umieszcza w systemie IRK do dnia 24 września do godz. 23:59. 

Oryginalne dokumenty z pkt 1, 2, 8 składa w Sekretariacie Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych do dnia 24 września 2019 do godz. 14.00.   

Kryteria oceny

 • ocena kompletności i zgodności formalnej dokumentów;
 • osiągnięcia naukowe kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach /czasopismach naukowych (50 % oceny końcowej):

     4 pkt Kandydat posiada wyróżniający dorobek naukowy;

     3 pkt Kandydat posiada bardzo dobry dorobek naukowy;

     2 pkt Kandydat posiada dobry dorobek naukowy;

     1 pkt Kandydat posiada słaby dorobek naukowy;

     0 pkt Brak dorobku naukowego kandydata;

 • wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych (20% oceny końcowej):

    4 pkt Wybitne osiągnięcia (m.in. staże w wiodących ośrodkach zagranicznych, prestiżowe nagrody lub wyróżnienia międzynarodowe, warsztaty lub szkolenia w wiodących ośrodkach naukowych, udział w projektach międzynarodowych lub zagranicznych);

   3 pkt Znaczące osiągnięcia (staże w dobrych ośrodkach krajowych i zagranicznych, wyróżnienia lub nagrody ogólnokrajowe, warsztaty lub szkolenia zagraniczne lub ogólnokrajowe, udział w projektach krajowych lub zagranicznych);

     2 pkt Umiarkowane osiągnięcia (wyróżnienia lub nagrody lokalne, warsztaty lub szkolenia, udział w projektach uczelnianych);

     1 pkt Słabe osiągnięcia;

     0 pkt Brak osiągnięć;

 • kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym (30 % oceny końcowej):

     3 pkt Kandydat posiada bardzo dobre kompetencje;

     2 pkt Kandydat posiada dobre kompetencje;

     1 pkt Kandydat posiada słabe kompetencje;

     0 pkt Brak kompetencji kandydata. 

Kształcenie

Program kształcenia

Kształcenie trwa 4 lata. Obejmuje zajęcia obligatoryjne (nie więcej niż 240 godz. łącznie przez cały okres kształcenia) oraz realizację indywidualnego programu badawczego, realizowanego pod kierunkiem promotora. Rozpoczęcie kształcenia – 1 października 2019.

Przygotowanie rozprawy doktorskiej w ramach programu nie może trwać dłużej niż 4 lata. 

Stypendium

Stypendium przez pierwsze 24 miesiące wynosi 3000 PLN/mies., 3653,70 zł w następnych dwóch latach po ocenie śródokresowej. Dodatek dla osób z niepełnosprawnościami: 711,51 zł.