European Union

Degree programmes (first-cycle,second-cycle, long-cycle) - 2019/2020

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Applied Linguistics

Details
Code S1-LS-1
Organizational unit Faculty of Applied Linguistics
Field of studies Applied Linguistics
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 50
Admission limit 300
Duration 3 years
WWW address http://www.wls.uw.edu.pl/
Required documents
 • Maturity or equivalent document
  Ask about this programme
There is currently no active phase for this programme.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (05.06.2019 00:00 – 05.07.2019 23:59)

Kierunek lingwistyka stosowana przyporządkowany jest do dziedziny nauk humanistycznych w dyscyplinach językoznawstwo (dyscyplina wiodąca) oraz literaturoznawstwo. Studia na kierunku lingwistyka stosowana umożliwiają studiowanie dwóch języków obcych: pierwszego (tzw. język B) i drugiego (tzw. język C).

Kierunek lingwistyka stosowana jest prowadzony w dwóch lokalizacjach: przy ulicy Dobrej 55 oraz przy ulicy Szturmowej 4 w Warszawie.

Na kierunku realizowane są następujące specjalności, wybierane po pierwszym semestrze studiów:

Przekład i technologie tłumaczeniowe – w językach:

 • angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski – jako język B, czyli studiowany pierwszy język obcy;
 • angielski, francuski, hiszpański, japoński, niemiecki, rosyjski, szwedzki, Polski Język Migowy (PJM) – jako język C, czyli studiowany drugi język obcy; język japoński, szwedzki i PJM studiowane są od podstaw;

Terminologia i tłumaczenia specjalistyczne – w językach:

 • angielski, niemiecki, rosyjski, włoski – jako język B, czyli studiowany pierwszy język obcy;
 • angielski, niemiecki, niemiecki od podstaw, rosyjski, rosyjski od podstaw, włoski, włoski od podstaw – jako język C, czyli studiowany drugi język obcy.

Opcjonalna specjalność nauczycielska realizowana jest w jednym z języków (B lub C):

 • angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, niemiecki od podstaw, rosyjski, rosyjski od podstaw, włoski, włoski od podstaw. Wybór tej specjalności – jako dodatkowej – student deklaruje po przyjęciu na kierunek.

W ramach kierunku lingwistyka stosowana student doskonali znajomość dwóch języków obcych, uczestnicząc w zajęciach z kształtowania kompetencji komunikacyjnych, z fonetyki, gramatyki opisowej oraz kontrastywnej, a także podczas innych zajęć prowadzonych w studiowanych językach.

Kompetencję przekładową rozwija podczas warsztatów tłumaczeniowych i wykładów z translatoryki, a kompetencję kulturową podczas zajęć z literatury i wiedzy o kulturze i historii krajów studiowanych języków.

Kompetencje badawcze student rozwija w ramach wykładów z językoznawstwa, w tym m.in. leksykografii, terminologii, translatoryki, w ramach wykładów z literaturoznawstwa, a także w ramach przedmiotów fakultatywnych pogłębiających wiedzę z zakresu wymienionych wyżej dziedzin, proseminariów i seminariów przygotowujących do napisania pracy licencjackiej.

W ramach opcjonalnej specjalności nauczycielskiej student zdobywa niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu nauczania języków obcych w ramach przedmiotów metodycznych i pedagogicznych.

Wielkim atutem studiów na kierunku lingwistyka stosowana jest mobilność studentów. Polega ona na realizacji zagranicznych studiów częściowych w ramach programu Erasmus+. Wyjazdy stypendialne studentów kierunku lingwistyka stosowana stały się konstytutywnym elementem studiów. Wyraźna tendencja wzrostowa zaznacza się także wśród studentów przyjeżdżających na studia na kierunku lingwistyka stosowana w ramach programu Erasmus+. Dzięki temu kierunek lingwistyka stosowana wyróżnia wysoki stopień umiędzynarodowienia.

Absolwenci studiów licencjackich na kierunku lingwistyka stosowana posiadają następujące umiejętności i kwalifikacje:

 1. Każdy absolwent posiada zbliżoną do rodzimej znajomość dwóch języków obcych w mowie i piśmie (kompetencja komunikacyjna na poziomie C1 biegłości Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy)
 2. Każdy absolwent posiada umiejętność przekładu w ramach trzech języków, tj. A (język polski), B (studiowany pierwszy język obcy) i C (studiowany drugi język obcy).
 3. Każdy absolwent posiada umiejętności umożliwiające podejmowanie wszelkiego rodzaju prac wymagających dobrej znajomości języków i kultury danych obszarów językowych, w tym głównie prac tłumaczeniowych.
 4. Każdy absolwent jest przygotowany do prowadzenia podstawowych badań naukowych z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa.

Ponadto absolwent lingwistyki stosowanej na specjalności przekład i technologie tłumaczeniowe :

 • zna podstawy przekładu pisemnego w wymiarze teoretycznym i stosuje je w wymiarze praktycznym – w zakresie obu studiowanych języków (odpowiednio: podstawy przekładu migowego w przypadku PJM);
 • potrafi zastosować narzędzia analizy dyskursu na potrzeby przekładu,
 • potrafi dokonać przekładu pisemnego w ramach obu studiowanych języków i języka polskiego,
 • zna podstawy przekładu ustnego w stopniu pozwalającym na dalszą specjalizację, posiada umiejętność przekładu konsekutywnego krótkich wypowiedzi bez notacji,
 • zna podstawy przekładu audiowizualnego,
 • posiada umiejętność przekładu z zastosowaniem różnorodnych technologii cyfrowych, a także z zastosowaniem narzędzi CAT.

Ponadto absolwent lingwistyki stosowanej specjalności terminologia i tłumaczenia specjalistyczne :

 • potrafi posługiwać się specjalistyczną terminologią (np. ekonomiczną, prawną, naukowo-techniczną, medyczną, z dziedziny kultury i sztuki, literaturoznawczą) w studiowanych językach obcych,
 • potrafi tłumaczyć teksty specjalistyczne o niskim i średnim stopniu nasycenia terminologią fachową, wykorzystując do tego dostępne na rynku narzędzia elektroniczne wspomagające pracę tłumacza,
 • posiada wiedzę o strukturze różnego rodzaju słowników oraz zna zasady tworzenia słowników terminologicznych,
 • potrafi wyszukiwać i krytycznie oceniać formy ekwiwalentne w słownikach terminologicznych, a także potrafi stosować w pracy tłumacza odpowiednie media.

Ponadto absolwent, który zrealizował dodatkowy moduł – opcjonalną specjalność nauczycielską – uzyskuje uprawnienia do nauczania jednego języka obcego (B lub C) w przedszkolu i szkole podstawowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r.

 


Zasady kwalifikacji

 Próg kwalifikacji: 50 pkt.

W ramach lingwistyki stosowanej można studiować dwa języki obce od poziomu zaawansowanego.

Rejestrując się w systemie IRK, kandydat wybiera dwa języki do studiowania, jeden jako pierwszy i jeden jako drugi spośród:

  • angielski
  • francuski
  • hiszpański
  • niemiecki
  • rosyjski
  • włoski

Język pierwszy jest językiem zaawansowanym i trzeba mieć potwierdzenie jego znajomości w postaci odpowiedniego egzaminu maturalnego, względnie zaświadczenia o byciu laureatem/finalistą olimpiady językowej z danego języka. Wynik egzaminu maturalnego z tego języka należy wskazać w miejscu „przedmiot wymagany – język obcy (pierwszy)”.

Język drugi jest również językiem zaawansowanym. Kandydat musi mieć potwierdzenie znajomości tego języka w postaci odpowiedniego egzaminu maturalnego, względnie zaświadczenia o byciu laureatem/finalistą olimpiady językowej z danego języka. Wynik maturalny z tego języka należy wskazać w miejscu „przedmiot wymagany – język obcy (drugi)”.

Dla wszystkich kandydatów obowiązuje jedna wspólna lista rankingowa układana według wyników rekrutacyjnych.

Istnieje możliwość studiowania drugiego języka od podstaw w zakresie poniżej wymienionych języków:

  • japoński
  • niemiecki
  • rosyjski
  • szwedzki
  • włoski
  • polski język migowy (PJM)

Dla grup z językiem drugim uczonym od podstaw obowiązują ustalone limity: j. japoński - 20, j. szwedzki - 20, PJM - 15, j. niemiecki - 20, j. rosyjski - 20, j. włoski - 40

Podczas rekrutacji kandydat może zadeklarować chęć studiowania jednego z języków uczonych od podstaw. Po zakwalifikowaniu na studia taki kandydat zostanie przydzielony zgodnie z deklaracją do wybranej grupy z językiem drugim uczonym od podstaw, na podstawie wyników osiągniętych podczas rekrutacji. W przypadku, gdy limit na wybrany przez niego drugi język od podstaw zostanie wypełniony przez osoby z wyższą pozycją na liście rankingowej, drugim językiem studiowanym przez kandydata będzie język zaawansowany wskazany w miejscu „przedmiot wymagany – język obcy (drugi)”.

Kandydat może studiować w ramach tylko jednej kombinacji językowej. Przydzielenie kandydata do grupy z drugim językiem obcym uczonym od podstaw jest równoznaczne z rezygnacją kandydata ze studiowania w grupie z dwoma językami zaawansowanymi.

Kandydaci z maturą 2005 – 2019

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy (pierwszy) do wyboru z*:
j. angielski, j. niemiecki,
j. francuski,
j. rosyjski,
j. hiszpański, j. włoski

P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy (drugi) do wyboru z*:
j. angielski, j. niemiecki,
j. francuski, j. rosyjski,
j. hiszpański, j. włoski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

waga = 10%

waga = 10%

waga = 40%

waga = 40%

*Kryteria wyboru języków opisane zostały powyżej.

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

 

Kandydaci ze starą maturą

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

Przedmiot wymagany

Język obcy (pierwszy) do wyboru z*:
j. angielski, j. niemiecki,
j. francuski,
j. rosyjski,
j. hiszpański, j. włoski

P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

Przedmiot wymagany

Język obcy (drugi) do wyboru z*:
j. angielski, j. niemiecki,
j. francuski, j. rosyjski,
j. hiszpański, j. włoski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

waga = 10%

waga = 10%

waga = 40%

waga = 40%

*Kryteria wyboru języków opisane zostały powyżej.

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Ważne informacje dla kandydatów z tzw. starą maturą. >> Otwórz stronę! <<

 

Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A*
albo
literature and performance*

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy (pierwszy) do wyboru z**:
j. angielski, j. niemiecki,
j. francuski,
j. rosyjski,
j. hiszpański, j. włoski

P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy (drugi) do wyboru z**:
j. angielski, j. niemiecki,
j. francuski, j. rosyjski,
j. hiszpański, j. włoski

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

waga = 10%

waga = 10%

waga = 40%

waga = 40%

*W przypadku braku języka polskiego;
**Kryteria wyboru języków opisane zostały powyżej.

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Ważne informacje dla kandydatów z maturami IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

 

Kandydaci z Maturą Europejską (EB)

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język L1*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy (pierwszy) do wyboru z**:
j. angielski, j. niemiecki,
j. francuski,
j. rosyjski,
j. hiszpański, j. włoski

P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy (drugi) do wyboru z**:
j. angielski, j. niemiecki,
j. francuski, j. rosyjski,
j. hiszpański, j. włoski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

waga = 10%

waga = 10%

waga = 40%

waga = 40%

*W przypadku braku języka polskiego;
*Kryteria wyboru języków opisane zostały powyżej.

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

Ważne informacje dla kandydatów z maturami IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

 

Kandydaci z maturą zagraniczną

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język oryginalny matury

 

Przedmiot wymagany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Język obcy (pierwszy) do wyboru z*:
j. angielski, j. niemiecki,

j. francuski, j. rosyjski,
j. hiszpański, j. włoski

Przedmiot wymagany

Język obcy (drugi) do wyboru z*:
j. angielski, j. niemiecki,
j. francuski, j. rosyjski,
j. hiszpański, j. włoski

waga = 10%

waga = 10% 

waga = 40% 

waga = 40% 

*Kryteria wyboru języków opisane zostały powyżej.

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka oryginalnego matury;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Sposób przeliczania ocen ze świadectw uzyskanych za granicą. >> Otwórz stronę! <<

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskują:

LAUREACI:

 • polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej.

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia z danego przedmiotu otrzymują:

LAUREACI i FINALIŚCI:

 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego – z języka angielskiego,
 • Olimpiady Języka Francuskiego – z języka francuskiego,
 • Olimpiady Języka Hiszpańskiego – z języka hiszpańskiego,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego – z języka niemieckiego,
 • Olimpiady Języka Rosyjskiego – z języka rosyjskiego.

 

Terminy

Ogłoszenie wyników: 19 lipca 2019 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 22-24 lipca 2019 r., godz. 10:00-15:00
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 25-26 lipca 2019 r., godz. 10:00-15:00
 • III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugim terminie): 29-30 lipca 2019 r., godz. 10:00-15:00
 • kolejne terminy wyznaczone przez komisję rekrutacyjną, w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w poprzednich terminach

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Instytut Lingwistyki Stosowanej
Znajdź nas na mapie: Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej