Unia Europejska

Rekrutacja na studia doktoranckie 2018/19

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[ZD-ZARZ] Wydział Zarządzania

Szczegóły
Kod ZD-ZARZ
Jednostka organizacyjna Wydział Zarządzania
Kierunki studiów Ekonomia, Finanse, Nauki ekonomiczne - nauki o zarządzaniu
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Trzeciego stopnia
Języki wykładowe angielski, polski
Limit miejsc 2
Czas trwania 4 lata
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Szturmowa 1/3
02-678 Warszawa
pokój C 230
tel. 0 22 55 34 003
Godziny otwarcia sekretariatu Poniedziałek, wtorek, środa 13.00-15.00
czwartek 10.00-12.00
soboty 9.00-14.00 (w terminie zjazdów)
Adres WWW http://www.wz.uw.edu.pl/
Wymagane dokumenty
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Jednostka prowadząca studia doktoranckie

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Dyscyplina studiów doktoranckich

Nauki ekonomiczne: nauki o zarządzaniu, ekonomia, finanse

Sylwetka absolwenta

Osoba przygotowana do pracy naukowej i dydaktycznej i wdrożeniowej w dziedzinie z której przygotowała rozprawę doktorską a także w projektach interdyscyplinarnych 

Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich

1 października 2018 r. lub 16 lutego 2019 r. w zależności od przebiegu rekrutacji

Czesne

 • 6800 PLN (opłata jednorazowa)
 • 7000 PLN (opłata w 2 ratach)
 • 7300 PLN (opłata w 8 ratach)

Dodatkowe informacje


 Wszystkie wymagane dokumenty  

 1. podanie o przyjęcie na studia doktoranckie wydrukowane z systemu IRK,
 2. dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub równorzędny, uzyskany na podstawie odrębnych przepisów, lub oświadczenie, że dyplom zostanie dostarczony przed terminem rozpoczęcia studiów doktoranckich. Uwaga: w przypadku nie dostarczenia dyplomu w zadeklarowanym terminie osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie nie zostaje na nie przyjęta,
 3. życiorys,
 4. 3 kolorowe zdjęcia zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (3.5 cm x 4.5 cm),
 5. udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów – suplement do dyplomu lub poświadczoną przez uczelnię wydającą dokument, kserokopię indeksu,
 6. informacja o znajomości języków obcych: posiadane certyfikaty językowe,
 7. opis zainteresowań naukowych kandydata,
 8. informacje o aktywności naukowej, w szczególności o publikacjach, pracach w kołach naukowych, o udziale w konferencjach naukowych, nagrodach, o wyróżnieniach, stażach,
 9. rekomendacje pracowników naukowych o przydatności kandydata do pracy naukowej, w tym co najmniej jedna od samodzielnego pracownika naukowego WZ,
 10. w przypadku studiów stacjonarnych: wstępną propozycję projektu badawczego uzgodnioną z potencjalnym opiekunem naukowym,
 11. w przypadku studiów niestacjonarnych - deklaracja płatności za studia; informacja o doświadczeniu zawodowym przydatnym w pracy doktorskiej. 

Termin rejestracji w systemie IRK 

 • od 15 lipca do 13 września 2018 r. – I rekrutacja
 • od 15 września do 15 listopada 2018 r. - rekrutacja uzupełniająca (tylko w przypadku niewypełnienia limitu)  

Termin składania dokumentów 

 • do 13 września 2018 r. – I rekrutacja
 • do 15 listopada 2018 r. – rekrutacja uzupełniająca (tylko w przypadku niewypełnienia limitu) 

Termin rozmów rekrutacyjnych 

 • 22 września 2018 r. – I rekrutacja
 • 25 listopada 2018 r. – rekrutacja uzupełniająca (tylko w przypadku niewypełnienia limitu) 

Zasady rekrutacji 

 1. Rozmowa kwalifikacyjna.
 2. Ocena dokumentów. 

Kryteria i sposób oceny: 

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się wartość punktową, przypisaną poszczególnym elementom oceny kandydata. Ważnym elementem oceny jest opinia uzyskana przez Kandydata od samodzielnego pracownika naukowego Wydziału Zarządzania napisana na podstawie dotychczasowej współpracy naukowej z kandydatem lub na podstawie cyklu rozmów z kandydatem po przeczytaniu pracy magisterskiej kandydata. Z tego powodu kandydat powinien zgłosić się do potencjalnego opiekuna naukowego co najmniej miesiąc przed terminem rozmowy rekrutacyjnej lub do kierownika studiów doktoranckich.
 2. Kandydat zobowiązany jest do podania danych kontaktowych (e-mail, nr telefonu) osoby rekomendującej.
 3. W rekomendacji wystawionej przez pracownika Wydziału Zarządzania powinna być uwzględniona ocena: średniej ze studiów magisterskich, znajomość języka angielskiego, stopnia przygotowania kandydata do pracy badawczej.
 4. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I rekrutacji jest przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca w listopadzie 2018 r. (w konsekwencji zajęcia rozpoczną się w semestrze letnim 2018/2019).
 5. Kryteria punktacji:
 6. przydatność dydaktyczna kandydata – 0 punktów,
 7. zgodność zainteresowań naukowych kandydata z profilem badawczym zakładu/ katedry – 0 punktów,
 8. aktywność naukowa i publikacyjna kandydata – 15 punktów,
 9. wyniki rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem dotyczącej zaproponowanego projektu badawczego (sprecyzowane zainteresowania, znajomość literatury, motywacja, umiejętności prowadzenia rozmowy w języku angielskim) – 30 punktów,
 10. doświadczenia zawodowe przydatne w pracy doktorskiej – 30 punktów,
 11. znajomość języków obcych – 5 punktów,
 12. rekomendacje (w tym co najmniej jedna od samodzielnego pracownika Wydziału Zarządzania) – 20 punktów. 

Termin ogłoszenia wyników 

 • 25 września 2018 r. – I rekrutacja – tylko wyniki punktowe, bez rankingu w przypadku nie wyczerpania limitu miejsc,
 • 3 grudnia 2018 r. – rekrutacja uzupełniająca (tylko w przypadku niewypełnienia limitu). 

Miejsce ogłoszenia wyników 

 • Wydział Zarządzania, ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa (tablica informacyjna przy pokoju C230),
 • indywidualne konta kandydatów w systemie IRK